آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۷۳ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم :: کارکلاسی کاروفناوری هفتم» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 142 کاروفناوری هفتم انواع دوخت های دستی

کارکلاسی صفحه 142

کاروفناوری هفتم

پودمان پوشاک

انواع دوخت های دستی

با هم اندیشی درگروه، درجاهای خالی جدول نام هرکدام از دوخت ها را بنویسید.

کارکلاسی صفحه 142 کاروفناوری هفتم انواع دوخت های دستی

جواب این کارکلاسی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب
۰۱ بهمن ۰۰ - ساعت ۲۲
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 156 کاروفناوری هفتم بررسی پوشاک اقوام ایرانی

کارکلاسی صفحه 156

کاروفناوری هفتم

پودمان پوشاک

بررسی پوشاک اقوام ایرانی

بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟

کارکلاسی صفحه 156 کاروفناوری هفتم بررسی پوشاک اقوام ایرانی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۵ دی ۰۰ - ساعت ۱۴
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 160 کاروفناوری هفتم بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

کارکلاسی صفحه 160

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان خوراک

بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی
با هم اندیشی دربارهٔ ویژگی های منطقه، عادات خود و مانند این موارد، خوراکی را که برای ناشتایی مناسب یا نامناسب می دانید در جدول زیر مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

برای جواب ادامه مطلب را ببینید

کارکلاسی  صفحه 160 کاروفناوری هفتم بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۰ دی ۰۰ - ساعت ۱۵
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم

کارکلاسیصفحه 161

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کارکلاسی : در جدول زیر برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است.

باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۵ دی ۰۰ - ساعت ۲۲
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 169 کاروفناوری هفتم آداب مهمانداری

کارکلاسی صفحه 169

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان خوراک

هم اندیشی
در گروه خود دربارهٔ آدابی که برای مهمانداری مناسب می دانید، گفت وگو کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 169 کاروفناوری هفتم آداب مهمانداری

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۰ دی ۰۰ - ساعت ۱۳
کاروفناوری کلاله