آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۹ مطلب با موضوع «مثال برنامه نویسی با پایتون» ثبت شده است

کد نویسی چند مثال در پایتون سری نهم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری نهم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون دو عدد از کاربر بگیرد و اعدد اول بین این دو عدد را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون تعداد نقاط روی یک خط را از کاربر بگیرد سپس تعداد نیم خط ها و پاره خط هایی که می توان با این نقاط روی خط ساخت را نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون تعداد اعضای یک مجموعه را از کاربر بگیرد سپس تعداد زیر مجموعه های این مجموعه را نمایش دهد.

کدنویسی در پایتون مثال های سری نهم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون دو عدد از کاربر بگیرد و اعدد اول بین این دو عدد را نمایش دهد. 2- برنامه ای بنویسید که پایتون تعداد نقاط روی یک خط را از کاربر بگیرد سپس تعداد نیم خط ها و پاره خط هایی که می توان با این نقاط روی خط ساخت را نمایش دهد. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون تعداد اعضای یک مجموعه را از کاربر بگیرد سپس تعداد زیر مجموعه هایی که می توان با این اعضا ساخت را نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۶ اسفند ۰۱ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری هشتم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری هشتم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون دو عدد از کاربر بگیرد و عدد اول را به توان عدد دوم برساند سپس جواب و تعداد ارقام پاسخ را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون یک کلمه یا یک متن را از کاربر بگیرد سپس تعداد حروف آن را نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون ساعت و زمان جاری سیستم را نمایش دهد.

کدنویسی در پایتون مثال های سری هشتم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون دو عدد از کاربر بگیرد و عدد اول را به توان عدد دوم برساند سپس جواب و تعداد ارقام پاسخ را نمایش دهد. 2- برنامه ای بنویسید که پایتون یک کلمه یا یک متن را از کاربر بگیرد سپس تعداد حروف آن را نمایش دهد. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون ساعت و زمان جاری سیستم را نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۴ اسفند ۰۱ - ساعت ۰۰
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری هفتم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری هفتم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند.

4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

کدنویسی در پایتون مثال های سری هفتم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند 2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند. 4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۸ بهمن ۰۱ - ساعت ۰۸
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری ششم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری ششم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های  عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

کدنویسی در پایتون مثال های سری ششم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد. 2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد. 3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۶ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری پنجم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری پنجم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه طول و عرض مستطیل را از کاربر بگیرد سپس محیط ، مساحت و طول قطر آن را محاسبه کند.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع کره را از کاربر بگیرد سپس محیط ، مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را از کاربر بگیرد سپس حجم و مساحت کل آن را محاسبه کند.

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه طول و عرض مستطیل را از کاربر بگیرد و محیط ، مساحت و طول قطر آن را محاسبه و نمایش دهد. 2- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع کره را از کاربر بگیرد و محیط ، مساحت و حجم کره را محاسبه و نمایش دهد. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را از کاربر بگیرد سپس حجم و مساحت کل آن را محاسبه و نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۸ بهمن ۰۱ - ساعت ۲۲
کاروفناوری کلاله