کدنویسی در پایتون

مثال های سری هفتم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند.

4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

کدنویسی در پایتون  مثال های سری هفتم  برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.  1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند  2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند.  3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند.  4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب


1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند.

کد برنامه

#complementary = متمم
#Supplementary = مکمل
a= float(input("angle 1 = "))
b= float(input("angle 2 = "))
if a+b==90 :
    print("complementary angles")
elif a+b==180 :
    print("Supplementary angles")
else:
    print("Angles are not complementary and Supplementary")


2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند.

کد برنامه

#P=محیط مربع
#S= مساحت مربع
#d=جذر2*طول ضلع
a=float(input("side = : "))
p=a*4
s=a**2
d=a*1.414
print("Perimeter = ",p)
print("Aria = ",s)
print("Diameter = ",d)


3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند.

کد برنامه

from math import tan, pi
n= int(input("Number of sides: "))
length = float(input("Length of a side: "))
p = n*length
s = n * (length ** 2) / (4 * tan(pi / n))
if n<3:
    print("not polygon")
else:
    print("Perimeter : ",p)
    print("Area : ",s)


4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

کد برنامه

a=int(input("Enter Number = "))
if a==0:
    print("0")
else:
    print("Context = ",-a)


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


مطالب مرتبط