تحقیقی در مورد سلامت روان

اهداف آموزش سلامت همگانی در حوزه سلامت روانی و عاطفی

سلامت روانی و عاطفی، حوزه ای از سلامت است که توجه و تمرکزش بر مواردی زیر است:

ارتقای خصایل مطلوب شخصیتی، تعامل مثبت با دیگران به نحوی که به ایجاد محیط اجتماعی- عاطفی مثبتی منجر شود، کسب و حفظ معیارهای سلامت شخصیت، گزینش رفتارهایی که از سلامت روان حفاظت کند، ابراز احساسات به شیوه های مناسب، استفاده از مهارت های مدیریت استرس، درخواست کمک در صورت احساس افسردگی، استفاده از راه کارهای پیشگیری از خودکشی در صورت نیاز، کنار آمدن با غم سوگ عزیزان به شیوه ای معقول و انعطاف پذیری در شرایط سخت.

نکاتی در مورد سلامت روانی و عاطفی Mental and emotional health

این بخش از اهداف آموزش سلامت همگانی، مهارت های مهم پایین را در حوزه سلامت روانی و عاطفی به مردم به ویژه جوانان آموزش می دهد.

1 . من به شخصیت مطلوب دست خواهم یافت.
2 . من به شیوه ای با دیگران تعامل خواهم کرد که به خلق محیط اجتماعی- عاطفی مثبتی منجر شود.
3 . من معیارهای سلامت شخصیت ام را ارتقا خواهم داد.
4 . من رفتارهایی را انتخاب خواهم کرد که به سلامت روانی ام کمک کند.
5 . من احساساتم را به شیوه های مناسبی ابراز خواهم کرد.
6 . من از مهارت های مدیریت استرس استفاده خواهم کرد.
7 . من، در صورت احساس افسردگی، تقاضای کمک خواهم کرد.
8 . من در شرایط سخت، انعطاف پذیرخواهم بود.

در ادامه مطلب این اهدف توضیح داده می شوند.