آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۹ مطلب با موضوع «مثال برنامه نویسی با پایتون» ثبت شده است

کد نویسی چند مثال در پایتون سری چهارم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری چهارم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را پیدا کند.

2- برنامه ای بنویسید که کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را پیدا کند.

3- در پایتون ماشین حسابی طراحی کنید که 4 عمل اصلی بین دو عدد را همزمان محاسبه کند.

کدنویسی در پایتون مثال های سری چهارم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را پیدا کند. 2- برنامه ای بنویسید که کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را پیدا کند. 3- در پایتون ماشین حسابی طراحی کنید که 4 عمل اصلی بین دو عدد را همزمان محاسبه کند.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۴ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری سوم تبدیل واحدهای دما به یکدیگر python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری سوم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب سانتیگراد را به فارنهایت و کلوین تبدیل کند.

2- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب فارنهایت را به سانتیگراد و کلوین تبدیل کند.

3- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب کلوین را به سانتیگراد و فارنهایت تبدیل کند.

کدنویسی در پایتون مثال های سری سوم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب سانتیگراد را به فارنهایت و کلوین تبدیل کند. 2- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب فارنهایت را به سانتیگراد و کلوین تبدیل کند. 3- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب کلوین را به سانتیگراد و فارنهایت تبدیل کند.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۸ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۷
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال ریاضی در پایتون سری دوم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری دوم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که یک عدد با تمام اعداد کمتر از خودش جمع و مجموع نمایش داده شود.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون تمام مقسوم علیه های یک عدد را لیست کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون فاکتوریل یک عدد صحیح را محاسبه کند.

کدنویسی در پایتون مثال های سری دوم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که یک عدد با تمام اعداد کمتر از خودش جمع و مجموع نمایش داده شود. 2- برنامه ای بنویسید که پایتون تمام مقسوم علیه های یک عدد را لیست کند. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون فاکتوریل یک عدد صحیح را محاسبه کند.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۳ بهمن ۰۱ - ساعت ۰۰
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال ریاضی در پایتون سری اول python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری اول

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون تعداد ضلع یک چند ضلعی را از کاربر بگیرد و تعداد قطر آن را محاسبه کند.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد و اول بودن آن عدد را مشخص کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد و مضرب های 1 تا 100 آن عدد را لیست کند.

کدنویسی در پایتون مثال های سری اول برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون تعداد ضلع یک چند ضلعی را از کاربر بگیرد و تعداد قطر آن را محاسبه کند. 2- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد و اول بودن آن عدد را مشخص کند. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد و مضرب های 1 تا 100 آن عدد را لیست کند.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۷ دی ۰۱ - ساعت ۱۰
کاروفناوری کلاله