کدنویسی در پایتون

مثال های سری چهارم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را پیدا کند.

2- برنامه ای بنویسید که کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را پیدا کند.

3- در پایتون ماشین حسابی طراحی کنید که 4 عمل اصلی بین دو عدد را همزمان محاسبه کند.

کدنویسی در پایتون  مثال های سری چهارم  برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.  1- برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را پیدا کند.  2- برنامه ای بنویسید که کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را پیدا کند.  3- در پایتون ماشین حسابی طراحی کنید که 4 عمل اصلی بین دو عدد را همزمان محاسبه کند.

نمایش کدها در ادامه مطلب


1- برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را پیدا کند.

کد برنامه

def calculatehcf(x, y):  
    if x > y:  
        smaller = y  
    else:  
        smaller = x  
    for i in range(1,smaller + 1):  
        if((x % i == 0) and (y % i == 0)):  
            hcf = i  
    return hcf  
num1 = int(input("Enter first number: "))  
num2 = int(input("Enter second number: "))  
print("The H.C.F. is", calculatehcf(num1, num2))


2- برنامه ای بنویسید که کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را پیدا کند.

کد برنامه

def lcm(x, y):
    if x > y:
        z = x
    else:
            z = y
    while(True):
        if((z % x == 0) and (z % y == 0)):
            lcm = z
            break
        z += 1
    return lcm
def main():
    x = int(input("Enter x: "))
    y = int(input("Enter y: "))
    print("The L.C.M. is" , lcm(x, y))
main()


3- در پایتون ماشین حسابی طراحی کنید که 4 عمل اصلی بین دو عدد را همزمان محاسبه کند.

کد برنامه

a=int(input("number1 = "))
b=int(input("number2 = "))
print("----------------------")
c=a+b
print("Sum = ",a,"+",b,"=",c)
d=a-b
print("Subtraction = ",a,"-",b,"=",d)
e=a*b
print("Multiplied = ",a,"×",b,"=",e)
if b==0:
    print("Division=ERROR")
else:
    f=a/b
    print("Division = ",a,"÷",b,"=",f)
print("----------------------")


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


مطالب مرتبط