کدنویسی در پایتون

مثال های سری سوم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب سانتیگراد را به فارنهایت و کلوین تبدیل کند.

2- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب فارنهایت را به سانتیگراد و کلوین تبدیل کند.

3- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب کلوین را به سانتیگراد و فارنهایت تبدیل کند.

کدنویسی در پایتون  مثال های سری سوم  برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.  1- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب سانتیگراد را به فارنهایت و کلوین تبدیل کند.  2- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب فارنهایت را به سانتیگراد و کلوین تبدیل کند.  3- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب کلوین را به سانتیگراد و فارنهایت تبدیل کند.

نمایش کدها در ادامه مطلب


1- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب سانتیگراد را به فارنهایت و کلوین تبدیل کند.

کد برنامه

c=float(input("celsius = "))
f = c *1.8 + 32
print("Fahrenheit = ",f)
k=c+273.15
print("kelvin = ",k)


2- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب فارنهایت را به سانتیگراد و کلوین تبدیل کند.

کد برنامه

f=float(input("Fahrenheit = "))
c= (f -32)/1.8
print("celsius = ",c)
k= (f+459.67)*5/9
print("kelvin = ",k)


3- برنامه ای بنویسید که دما بر حسب کلوین را به سانتیگراد و فارنهایت تبدیل کند.

کد برنامه

k=float(input("kelvin = "))
c= k-273.15
print("celsius = ",c)
f= 1.8*(k-273.15)+32
print("Fahrenheit = ",f)


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


مطالب مرتبط