کدنویسی در پایتون

مثال های سری پنجم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه طول و عرض مستطیل را از کاربر بگیرد سپس محیط ، مساحت و طول قطر آن را محاسبه کند.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع کره را از کاربر بگیرد سپس محیط ، مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را از کاربر بگیرد سپس حجم و مساحت کل آن را محاسبه کند.

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.  1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه طول و عرض مستطیل را از کاربر بگیرد و محیط ، مساحت و طول قطر آن را محاسبه و نمایش دهد.  2- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع کره را از کاربر بگیرد و محیط ، مساحت و حجم کره را محاسبه و نمایش دهد.  3- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را از کاربر بگیرد سپس حجم و مساحت کل آن را محاسبه و نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب


1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه طول و عرض مستطیل را از کاربر بگیرد سپس محیط ، مساحت و طول قطر آن را محاسبه کند.

کد برنامه

import math
x=float(input("Lenghe = "))
y=float(input("Width = "))
p=((x+y)*2)
a=(x*y)
d=math.sqrt(x**2+y**2)
print("Perimeter = ",p)
print("Area = ",a)
print("Diameter = ",d)


2- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع کره را از کاربر بگیرد سپس محیط ، مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

کد برنامه

#p= محیط
#s=مساحت
#v=حجم
r=float(input("r = "))
p=2*r*3.14
s=4*3.14*r**2
v=(4*3.14*r**3)/3
print("P = ",p)
print("S = ",s)
print("V = ",v)


3- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را از کاربر بگیرد سپس حجم و مساحت کل آن را محاسبه کند.

کد برنامه

import math
height = float(input('Height of cylinder: '))
radian = float(input('radius of cylinder: '))
volume = math.pi * radian * radian * height
all_area =((2* math.pi* radian)* height ) +(( math.pi * radian ** 2 ) * 2)
print("Volume is: ", volume)
print("surface Area is: ", all_area)


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


مطالب مرتبط