کارکلاسیصفحه 161

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کارکلاسی : در جدول زیر برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است.

باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم

توجه : مواد خوراکی کپک زده، به ویژه میوه ها و سبزی ها، نباید مصرف شوند.کپک های موجود در مواد خوراکی سم هایی ترشح می کنند که می تواند باعث سرطان شود. از آنجایی که این سم، به عمق مادۀ خوراکی نفوذ می کند، باید همۀ مادۀ خوراکی کپک زده دور ریخته شود. جدا کردن بخش کپک زده یا شستن یک مادۀ خوراکی کپک زده و خوردن باقی ماندۀ آن بهداشتی نیست.

بهداشت مواد غذایی به مفهوم سالم بودن مواد غذایی یعنی عاری بودن آنها از میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی و بالا بودن سطح کیفیت آنها است. بهداشت مواد غذایی با اعمال و رعایت موازین مشخص در تولید، فرایند، بسته بندی، نگه داری و عرضۀ مواد غذایی، قابل تحقق است تا غذاها به صورت سالم و با کیفیت بالای بهداشتی استفاده شوند. در جوامع امروز، تأمین بهداشت و ایمنی مواد غذایی در منازل، اماکن عمومی و در کارخانه های تولید مواد غذایی یک اولویت مهم محسوب می شود و سازمان های ملّی و بین المللی مسئول نظارت و پی گیری آن هستند.

عوامل تأثیرگذار بر فساد مواد غذایی

1 - عوامل میکروارگانیسمی: باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها،آغازیان
2 - عوامل غیر میکرو ارگانیسمی:
الف) فیزیکی: ضربه، حرارت، نور، رطوبت، اکسیژن؛
ب) شیمیایی: سموم طبیعی، آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون، فلزات سنگین، آنزیم ها، اکسیداسیون؛
ت) بیولوژیکی: حشرات و انگل ها.

در جداول زیر ویژگی های ظاهری گوشت قرمز، مرغ و ماهی سالم را ملاحظه کنید.

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالمکارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالمکارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم


مطالب مرتبط