کاروفناوری هفتمپودمان پوشاک

کار کلاسی صفحه 134 کتاب کاروفناوری هفتم پودمان پوشاک

بررسی پوشاک اقوام ایرانی

بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟

جواب :

در تصاویر زیر که از موزه مردم شناسی ایران گرفته شده است شما با پوشاک اقوام ایرانی آشنا خواهید شد و جواب این کار کلاسی را در آن خواهید یافت.


 

1- مرد ابیانه کاشان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

2- زن ابیانه کاشان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

3- مرد آذری

 

http://suherfe.blogfa.com


 

4- زن بلوچ

 

http://suherfe.blogfa.com


 

5- مرد قاجار

 

http://suherfe.blogfa.com


 

6- مرد قاجار

 

http://suherfe.blogfa.com


 

7- پیر زن قمی

 

http://suherfe.blogfa.com


 

8- عروس تهرانی-دوره قاجاریه

 

http://suherfe.blogfa.com


 

9 - مرد قوچانی

 

http://suherfe.blogfa.com

 

 


 

10- مرد کوهپایه گیلان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

11- زن کلهر

 

http://suherfe.blogfa.com


 

12- مرد کرد

 

http://suherfe.blogfa.com


 

13- زن کرد اورامانات

 

http://suherfe.blogfa.com


 

14- مرد لر لرستان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

15- مرد کوهپایه مازندران

 

http://suherfe.blogfa.com


 

16- زن مازندرانی

 

http://suherfe.blogfa.com


 

17- مرد قصاب

 

http://suherfe.blogfa.com


 

18- مرد بندر عباس

 

http://suherfe.blogfa.com


 

19- ملای مکتب خانه

 

http://suherfe.blogfa.com


 

20 - مرد سیرابی فروش

 

http://suherfe.blogfa.com


 

21- مرد سنندج-کردستان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

22- مرد خواف-خراسان جنوبی

 

http://suherfe.blogfa.com


 

23- معمار تهران

 

http://suherfe.blogfa.com


 

24 -زن تهرانی با چادر و چاقچور دوران قاجار

 

http://suherfe.blogfa.com


 

25- مرد ترکمن-گرگان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

26- مرد ترکمن

 

http://suherfe.blogfa.com


 

27- زن ترکمن-گرگان

 

http://suherfe.blogfa.com


28- مرد یزدی

 

 

http://suherfe.blogfa.com


 

29- تاجر یزدی

 

http://suherfe.blogfa.com


 

30- کدخدای زنجان

 

http://suherfe.blogfa.com


 

31- زن اردبیلی

 

http://suherfe.blogfa.com