پروژه کاروفناوری پروژه دانش آموزی پروژه دانشجویی دست سازه کاروفناوری

۲۲ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان ترسیم با رایانه» ثبت شده است

کار کلاسی صفحه 15 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

کار کلاسی صفحه 15 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال :

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگری برای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید و در جدول زیر بنویسید. همچنین برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیزهایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید؟

جواب: در جدول زیر می توانید جواب را مشاهده نمایید.

http://s9.picofile.com/file/8270899184/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C_15.jpg

۲۶ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

آموزش نرم افزار بریسکد آموزش تغییر رنگ زمینه بریسکد

 

 

 

 

آموزش نرم افزار بریس کد

تغییر رنگ زمینه صفحه اصلی بریس کد

همان طور که می دانید رنگ پشت زمینه اصلی نرم افزار بریسکد به رنگ سفید است اما ما می توانیم بر اساس نظر خودمان رنگ این پشت زمینه را تغییر و به هر رنگ دلخواهی تعویض کنیم.

اما برای تغییر رنگ مراحل زیر را باید دنبال کنید.

1- انتخاب منوی Setting و سپس کلیک روی گزینه setting

2- انتخاب program Option

3- انتخاب display

4 و 5- انتخاب background color  و انتخاب رنگ که در اینجا ما رنگ زرد را انتخاب می کنیم

پس از بستن پنجره خواهید دید که رنگ پشت زمینه صفحه کاری به رنگ زرد تغییر می کند.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کنید صفحه 14 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

تحقیق کنید صفحه 14 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال : در گروه خود با جست وجو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در مورد اینکه ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه های دیگری می تواند کاربرد داشته باشد، تحقیق کنید.

 سپس نتایج را در کلاس ارائه دهید.

http://suherfe.blogfa.com

جواب : شاید بتوان گفت که بیشترین تأثیر رایانه در صنعت متوجه طراحی و تولید بوده است از مهم ترین ابزارهای به کار رفته در صنعت می توان به CAD اشاره نمود.

امروزه با توجه به رشد صنایع و حرفه ای شدن مشاغل و تخصصی شدن کارها،  ترسیم با رایانه یکی از شالوده ها و بنیان های تقریبا 80 درصد از صنایع و حرفه های تخصصی می باشد.

طراحی با استفاده از رایانه CAD

از رایانه برای طراحی محصولات استفاده می شود اهداف اصلی در طراحی با رایانه افزایش بازده و کارایی طراحان و طراحی مدل نهایی محصول است برای مثال یکی از نرم افزار های طراحی کاربر را قادر می سازد که طرح و نقشه یک مدل را تهیه کرده و حتی داخل آن را ببیند.

طراحی و ترسیم به کمک رایانه  CAD: COMPUTER AIDED DESIGN  هم اکنون در بسیاری از صنایع و به وسیله نرم افزارهای بسیار تخصصی و افراد متخصص رونق دارد بطوری که بدون ترسیم با رایانه تمام روال روبه جلوی صنایع مختل می شود.

مانند :

صنایع عمران و ساختمان - صنایع و رشته های مکانیک - صنایع هوا و فضا - رشته تاسیسات - کلیه رشته های فنی و مهندسی - اتومکانیک - طراحی ساخت و تولید - رشته های برق و الکترونیک - خودروسازی - سینما و............................ بسیاری از رشته ها و تخصص های دیگر

http://suherfe.blogfa.com

۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۸:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

واژه نامه پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

واژه نامه پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم


A

Above بالای
Absolute مطلق
Accelerate شتاب دادن
Accept قبول کردن
Active فعال کردن
Additional اضافی
Advance پیشرفته
Aid کمک
Aligned هم راستا
All همه  تمام
Alone به تنهایی
Alternate متناوب
Angle زاویه
Angular زاویه ای
Annotation یادداشت
Apply به کار بردن
Arc کمان  قوس
Architectural آرشیتکت
Area سطح
Array منظم سازی
Arrow پیکان
Arrowhead نوک پیکان
As چنان چه  به همان اندازه  مانند
Aspect نمود  سیما
Assocrative انجمنی  شرکت پذیر
Automatic اتوماتیک
Axis محور


B
Back عقبی  پشتی
Background پس زمینه
Base مبنا  پایه
Baseline خط مبنا
Between در میان
Beyond آن سوی  آن طرف
Block بلوک  متحد کردن
Both هر دو
Bottom ته  پایین


C
Calibration کالیبراسیون
Category دسته  زمره
Center مرکز
Chamfer پخ
Change تغییر  عوض کردن
Circle دایره
Circumscribed نوشتن در دور
Clip کوتاه کردن
Clock wise در جهت عقربه های ساعت
Close بسته
Code رمز  برنامه
Column ستون
Command فرمان
Compare مقایسه کردن
Cone مخروطConfiguration پیکره بندی  ترتیب
Connect اتصال
Continue ادامه دادن
Copy کپی کردن
Corner گوشه
Counter clock wise در خلاف جهت عقربه های ساع ت
Create خلق شدن
Current جریان  رایج  متداول
Custom رسم  متداول
Customize براساس درخواست
Cut بریدن
Cylindrical استوانه ای


D
Dash خط فاصله
Datum مأخذ  مبنا
Decimal اعشاری
Default براساس تعریف قبلی  قراردادی
Define تعریف کردن
Delete پاک کردن
Demand تقاضا  نیاز
Desk top میز کار در نرم افزار
Detect شناسایی کردن
Determination تعیین  عزم
Device وسیله  ابزار
Diameter قطر
Dimension اندازه  بعد
Displacement جابه جایی
Display نشان دادن
Distance فاصله
Divide تقسیم کردن
Document مدرک  سند
Dot نقطه
Draft طرح کردن  پیش نویس
Draw ترسیم کردن
Dynamic پویا


E
Each هرکدام
Edge لبه
Edit ویرایش کردن
Elevation بلندی  ارتفاع
Ellipse بیضی
Elliptical بیضوی
End انتها
Endpoint نقطۀ انتها
Enter وارد کردن
Erase پاک کردن
Escape (Esc) فرار کردن  خارج شدن
Export صادر کردن
Extend توسعه دادن  دراز کردن
Extension اضافی  الحاقی


F
Factor ضریب
Feature خصیصه  سیما  چهره
Fill پر کردن
Fillet گوشۀ گرد شده
Finish تمام کردن
First اولین
Fit مناسب  اندازه کردن
Flat تخت
Font خانواده ای از حروفFormat قطع  اندازه  قالب
Found پیدا کردن
Fraction کسر
Fractional کسری
Freeze منجمد شدن
Front در جلو  مقابل
Full پر  لب ریز


G
General عمومی  کلی
Grid شبکه بندی
Ground زمین  عنوان


H
Half نصف
Hatch هاشور
Height ارتفاع
Hide مخفی کردن
Horizontal افقی


I
Icon نمایه
Identify شناختن  تشخیص
Image تصویر
Imply دلالت کردن
Include شامل شدن
Incremental نموی
Information اطلاعات
Inherit جانشین شدن
Inquiry نیازمندی
Inscribe محاط ساختن
Insert درج کردن
Insertion الحاق
Install نصب کردن
Intersection محل برخورد
Invert برگرداندن
Item نمونه


J
Justify تراز کردن


K
Key کلید
Keyboard صفحه کلید


L
Landscape نحوۀ نمایش افقی در پرینت
Large بزرگ
Layer لایه
Lead سوق دادن  منجر شدن
Leader راهنما
Left چپ
Length طول
Limit محدوده  سرحد
Line خط
Load احضار کردن  بارگذاری
Locate مکان یابی کردن
Location محل
Lower پایینیMaintain حفظ کردن


M
Manager مدیریت
Mark علامت
Measure اندازه  اندازه گرفتن
Menu فهرست
Method روش
Midpoint نقطۀ میانی
Mirror آینه  قرینه سازی
Mode طریقه  سبک
Model نمونه  مدل
Modify تغییر دادن  بهبود دادن
Multiple چندین  متعدد


N
Name نام
Nearest نزدیک ترین
Node نقطه
Normal طبیعی
Noun اسم  نام
Number شماره  عدد


O
Object شئ
Offset جبران کردن  متعادل کردن
Only فقط  تنها
Open باز کردن
Option انتخاب
Orbit چرخش کردن
Orientation جهت
Origin مبدأ
Override باطل کردن


P

Pan جور کردن
Paper کاغذ
Parallel موازی
Partial جزئی
Path مسیر
Pattern الگو  نقش
Performance اجرا  نمایش
Perpendicular تعامد
Pick چیدن  کنار هم گذاشتن
Plot چاپ کردن
Point نقطه
Polar قطبی
Poly چندین
Polygon چندضلعی
Polyline چندخطی
Portate حالت عمودی کاغذ در چاپ
Precision دقت
Prefix پیشوند
Press فشار  فشار دادن
Preview پیش نمایش
Previous قبلی
Procedure رویه
Project طرح  پیش افکندن
Prompt برانگیختن
Property مشخصه  خصیصه
Publish انتشارQuadrant ربع  یک چهارم


Q
Quality کیفیت
Quick سریع


R
Radius شعاع
Read خواندن
Real راستین  حقیقی
Recently به تازگی
Rectangle مستطیل
Rectangular مستطیلی
Reference مرجع
Related مرتبط
Remove برداشتن  حذف کردن
Rename تغییر نام
Render نورپردازی کردن
Request درخواست
Resolution قدرت تفکیک
Restore بازخوانی
Reuse استفاده مجدد
Right راست
Rotate چرخش  دوران
Row ردیف
Run راندن  رانش


S
Save ذخیره
Scale مقیاس
Scene صحنه
Scientific علمی
Scratch قلم زدن
Second دومین
Security ایمنی
Segment قسمتی از یک خط
Select انتخاب
Separator جداکننده
Set تنظیم کردن  مرتب کردن
Shade سایه زنی
Shadow سایه
Shortcut میانبر
Show نمایش دادن
Single تنها  تک
Size اندازه
Smooth هموار کردن
Snap قاپیدن
Solid جامد
Space مکان  جا
Specify تعیین کردن
Sphere کره
Spline نوعی منحنی
Stamp نشان  نقش
Stand ایستادن  موضع
Start شروع  شروع کردن
State حالت  توضیح دادن
Straight راست  مستقیم
Style سبک  شیوه
Suppress بی اثر کردن
Symbol نماد
Symmetrical متقارن


T
Table جدول
Tangent (tan) مماس
Template الگو  قالب
Text متن  نوشتار
Thickness ضخامت
Tolerance تولرانس
Toolbars نوار ابزارTop بالا
Total همه  تمام  کل
Track شیار  لبه
Trial دنباله
Trail آزمایش
Trim درست کردن  اصلاح کردن
Type نوع
Typical نوعی


U
Undo بازگشت
Unit واحد
Upper بالایی
User استفاده کننده  کاربر


V
Valid معتبر
Value مقدار
Verb فعل
Vertical عمودی
View نما


W
Wedge گوه
Weight وزن
When وقتی که  هنگامی که
Width پهنا  عرض
Window پنجره
Wire سیم
With همراه با
Wizard جادویی


Z
Zero صفر
Zone ناحیه
Zoom بزرگ نمایی

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

آشنایی با نرم افزار طراحی و ترسیم صنعتی بریس کد Bricsys.Bricscad

آشنایی با نرم افزار طراحی و ترسیم صنعتی بریس کد

Bricsys.Bricscad

نرم افزار بریس کد یک نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های صنعتی دو بعدی و سه بعدی است که در کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه از این نرم افزار برای ترسیم استفاده می شود. این برنامه ساخت کشور لهستان است و توانایی باز کردن فایل های نقشه کشی DWG را نیز داراست در قسمت زیر با قسمت های مختلف این برنامه آشنا خواهید شد.

پس از نصب و کرک کردن نرم افزار آیکن آن در دسکتاپ ظاهر می شود که برای اجرای آن دوبار روی آیکن آن کلیک نمایید.

هنگام اجرای برنامه تصویر زیر ظاهر می شود. که به شرح آن می پردازیم.

Load working set

باز کردن آخرین سندهای ذخیره شده قبلی

Open Drawings

بازکردن نقشه های موجود در رایانه

Start from scrath

اجرای برنامه به صورت پیشفرض در صفحه ترسیم

Start from Template

اجرای الگوهای استاندارد  ذخیره شده نقشه

Use a wizard

اجرا به صورت ویزارد جهت باز کردن سند مقبول

نکته : اگر برنامه به صورت پیش فرض Start from scrath باز شود در مرحله بعد پنجره زیر باز می شود که در آن نوع سه بعدی و دو بعدی بودن و همچنین استاندارد اندازه گیری سوال می شود که بهتر است گزینه دو بعدی و مقیاس متریک انتخاب شود.

پس از این انتخاب ها بر روی Finish کلیک نمایید تا پنجره اصلی نرم افزار باز شود این پنجره نمای اصلی و محیط کاربری است که شما می توانید با ابزارهای متعدد اقدام به ترسیم نمایید محیط برنامه از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که عبارت است از:

1- نوار وضعیت که در آن دکمه ها و منوهایی وجود دارد برای انجام و اعمال دستورات مختلف

2- نوار ویرایش حاوی ابزار و دستورات گرافیکی

3- نوار ابزار ترسیم حاوی دستورات گرافیکی ترسیم اشکال و خطوط مختلف

4- نوار فرمان برای اجرای دستورات به صورت فرمان تایپی

5- نوار ابزارهای استاندارد برای اعمال عملیات و کارکردهای مختلف

http://s9.picofile.com/file/8272029676/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%AF_3.jpg

 

۱۹ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

نحوه تبدیل نقشه ترسیم شده با بریسکد به فایل پی دی اف Pdf

آموزش نرم افزار بریس کد

نحوه تبدیل نقشه ترسیم شده به فایل پی دی اف Pdf

در نرم افزار بریسکد شما می توانید نقشه ترسیم شده خود را به فرمت Pdf تبدیل نمایید که در ادامه نحوه ذخیره نقشه به فرمت پی دی اف آموزش داده می شود.

پس از اینکه ترسیم نقشه شما به پایان رسید از منوی File روی گزینه Export کلیک کنید.

در پنجره باز شده روی کادر Save as type کلیک و گزینه Adobe PDF را انتخاب نمایید.

در کادر File name نامی برای سند خود بنویسید و پس از انتخاب محل ذخیره روی Save کلیک کنید.

دانلود نرم افزار بریسکد

۱۷ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

مطالب پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم در یک نگاه

 برای دیدن مطالب پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم روی تیتر مطالب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...
۰۱ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود الگوها ،مدل ها و مثال های کارکلاسی ترسیم با بریسکد پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

دانلود الگوها ،مدل ها و مثال های ترسیم با بریسکد

پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

دوستان از ادامه مطلب می توانید نمونه ها و مثال های متعددی از ترسیمات بریسکد و الگوهای کارکلاسی پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم که با نرم افزار بازی ساز بریسکد ترسیم شده اند را دانلود نمایید این فایل ها به دو گروه فایل های کارکلاسی و مثال های ترسیم با بریسکد تقسیم شده اند که در ادامه مطلب می توانید آنها را دانلود کنید.

این فایل ها با فرمت dwg هستند و با نرم افزارهای ترسیم مثل بریسکد باز می شوند

امید است با دیدن این نمونه کارها بتوانید ترسیمات زیباتری با نرم افزارهای ترسیم بکشید

دانلود الگوها ،مدل ها و مثال های کارکلاسی ترسیم با بریسکد پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

حجم 6 مگابایت

ادامه مطلب...
۰۵ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود فایل ترسیم شده طرح کاشی صفحه 22 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

کاروفناوری نهم

کار کلاسی صفحه 22 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال :

در درس ریاضی سال قبل نقش کاشی کاری شکل زیر را با استفاده از وسایل دستی ترسیم کردید.

اینک، با استفاده از نرم افزار ترسیم با رایانه، آن را رسم کنید.

جواب: شما می توانید نقشه این شکل که با نرم افزار بریسکد ترسیم شده را از لینک زیر دانلود کنید.

توجه داشته باشید که این فایل ها با نرم افزار بریسکد باز می شوند

دانلود قطعه کاشی ترسیم کوچک

دانلود فایل ترسیم شده کاشی

دانلود نرم افزار بریسکد

۲۷ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۵۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

کار کلاسی صفحه 23 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه ترسیم پرچم ایران

کاروفناوری نهم

کار کلاسی صفحه 23 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال :

پرونده ای با نام پرچم را باز نمایید و پرچم کشور عزیزمان ایران را با جزئیات ترسیم نمایید.

جواب:

شما می توانید طرح و نقشه پرچم ایران که با نرم افزار بریسکد ترسیم شده را از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود فایل اولیه ترسیم پرچم ایران

دانلود فایل ترسیم شده پرچم ایران

دانلود فیلم آموزش ترسیم پرچم ایران

دانلود نرم افزار بریسکد

۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم آموزش ترسیم کار کلاسی صفحه 20 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه با نرم افزار بریسکد

کاروفناوری نهم

کار کلاسی صفحه 20 کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال : با استفاده از ابزار های کمک رسم شکل را بدون اندازه گذاری ترسیم و آن را ذخیره کنید.

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش ترسیم شکل کارکلاسی صفحه 20 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  انجام شده را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 32 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۹ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۰۸ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم آموزش ترسیم کار کلاسی صفحه 19 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه با نرم افزار بریسکد

کاروفناوری نهم

کار کلاسی ترسیم 2 صفحه 19 کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال : پرونده ای با نام ترسیم 2 را باز کرده و همانند فیلم، شکل را با چند روش ترسیم، و آن را ذخیره کنید. شکل متقارن است و اندازه ها دلخواه می باشد.

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش ترسیم شکل کارکلاسی صفحه 19 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  انجام شده را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 9 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۹ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم آموزش ترسیم نقش زیبای قرینه با بریسکد کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

کاروفناوری نهم

فیلم آموزش ترسیم نقش زیبای قرینه با بریسکد کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال : پرونده ای با نام نقش 1 را باز کنید و همانند فیلم، نقش آورده شده در شکل زیر را ترسیم و آن را ذخیره کنید.

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش ترسیم نقش زیبای کارکلاسی صفحه 18 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  انجام شده را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 10 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۲۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم آموزش ترسیم کار کلاسی صفحه 17 با بریسکد پودمان ترسیم با رایانه

کاروفناوری نهم

کار کلاسی صفحه 17 کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  به همراه  ترسیم شکل های کارکلاسی صفحه 17 پودمان ترسیم با رایانه را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 45 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم آموزش کار کلاسی کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه ترسیم قلاب با بریسکد

کاروفناوری نهم

کار کلاسی کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

ترسیم قلاب در محیط بریسکد

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش ترسیم شکل کارکلاسی صفحه 22 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  انجام شده را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 37 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۷ بهمن ۹۶ ، ۰۸:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم آموزش ترسیم دیوار آجری کارکلاسی صفحه 24 کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

کاروفناوری نهم

کارکلاسی صفحه 24 کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال : نقشه دیوار آجری زیر را ترسیم نمایید.

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش ترسیم شکل کار کلاسی صفحه 24 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  انجام شده را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 17 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود فیلم آموزش ترسیم پرچم ایران با نرم افزار بریسکد Bricscad

کاروفناوری نهم

کار کلاسی کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

سوال : پرچم کشور عزیزمان ایران را با جزئیات ترسیم نمایید.

دوستان گرامی در این پست می توانید فیلم آموزش ترسیم پرچم ایران را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscad  انجام می شود را دانلود و تماشا کنید امید است این فیلم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حجم 22 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه کیوکد qcad-3.6.4

کاروفناوری نهم

دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه 

qcad-3.6.4

این برنامه یکی از نرم افزارهای طراحی و ترسیم با رایانه کارو فناوری نهم است که با آن می توان طراحی و ترسیم دوبعدی و سه بعدی صنعتی و ریاضی انجام داد

دوستان گرامی می توانند این برنامه را از ادامه مطلب دانلود و طبق مثال ها و الگوهای کتاب کاروفناوری نهم طراحی و ترسیم نمایند.

qcad_3 - suherfe.blog.ir

امید است از دانلود و نصب این نرم افزار لذت ببرید.

حجم 30 مگابایت

ادامه مطلب...
۲۳ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۰ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه پاور دراو power draw

کاروفناوری نهمپودمان ترسیم با رایانه

دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه

power draw

این برنامه یکی از نرم افزارهای طراحی و ترسیم با رایانه کارو فناوری نهم است که با آن می توان طراحی و ترسیم دوبعدی و سه بعدی صنعتی و ریاضی انجام داد

کار با این برنامه آسان و بی نیاز از آموزش پیشرفته است

powerdraw - suherfe.blog.ir.jpg

امید است از دانلود و نصب این نرم افزار لذت ببرید.

حجم 11 مگابایت

ادامه مطلب...
۲۳ دی ۹۶ ، ۱۰:۳۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود نرم افزار ترسیم با رایانه لایبرکد LibreCAD-v2.0.6

کاروفناوری نهمپودمان ترسیم با رایانه

نرم افزار ترسیم با رایانه

LibreCAD-v2.0.6

این برنامه یکی از نرم افزارهای طراحی و ترسیم با رایانه کارو فناوری نهم است که با آن می توان طراحی و ترسیم دوبعدی و سه بعدی صنعتی و ریاضی انجام داد

کار با این برنامه آسان و بی نیاز از آموزش پیشرفته است

LibreCAD - suherfe.blog.ir

امید است از دانلود و نصب این نرم افزار لذت ببرید.

حجم 30 مگابایت

 

ادامه مطلب...
۲۳ دی ۹۶ ، ۰۸:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی