کار کلاسی صفحه 15

کاروفناوری نهم

پودمان ترسیم با رایانه

سوال :

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگری برای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید و در جدول زیر بنویسید. همچنین برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیزهایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید؟

کارکلاسی صفحه 15 کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب


کارکلاسی صفحه 15 کاروفناوری نهم مزایا و امکانات ترسیم با رایانه


کارکلاسی صفحه 15 کاروفناوری نهم مزایا و امکانات ترسیم با رایانه


فیلم مرتبط با این کارکلاسی

آشنایی با تاریخچه ترسیم با رایانه


مطالب مرتبط