وبلاگicon

تحقیق کاروفناوری پروژه کاروفناوری دست سازه کاروفناوری کارکلاسی کاروفناوری پرسش کاروفناوری بارش فکری کاروفناوری پاورپوینت کاروفناوری فیلم کاروفناوری

۲۶ مطلب با موضوع «کاروفناوری هشتم :: پودمان اموراداری ومالی» ثبت شده است

آموزش کار با سطر و ستون در اکسل پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آموزش اکسل

اصول اضافه کردن سطر و ستون در اکسل

روش اول: در تب Home گروه  Cells روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet Rows را انتخاب کنیدسطر جدید بالای سطر فعال سطر مربوط به سلول انتخاب شده) ایجاد می شود.

روش دوم: یک سطر را انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگه داشته و کلید + از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید. سطر جدید، بالای سطر انتخاب شده، ایجاد می شود.

برای انتخاب سطر، اشاره گر ماوس را روی شماره سطر قرار داده و هنگامی که به شکل فلش دیده شد، کلیک کنید. به این ترتیب کلیه سلول های این سطر انتخاب میشود. 

طریقه اضافه کردن ستون

روش اول: در تب Home گروه  Cells روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet Columns را انتخاب کنید ستون جدید قبل از ستون فعال (ستون مربوط به سلول انتخاب شده) ایجاد می شود.

روش دوم: یک ستون را انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید + از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید. ستون جدید، قبل از ستون انتخاب شده، ایجاد می شود.

نکته: همانطور که دیده می شود، اضافه کردن سطر و ستون به روش دوم، با یک کلید میانبر انجام می شود.انتخاب سطر یا ستون پیش از فشردن کلیدهای Ctrl و نشان می دهد که هدف ایجاد سطر است یا ستون، اما اگر پیش از فشردن کلیدهای Ctrl و + سطر یا ستون را انتخاب نکنید کادر Insert باز می شود. که منو های زیر در آن دیده می شود.

Shift cells right : قبل از سلول فعال، یک سلول ایجاد کرده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت راست منتقل می کند.

Shift cells down : قبل از سلول فعال، یک سلول ایجاد کرده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت پایین منتقل می کند.

Entire row : قبل از سطر فعال، یک سطر ایجاد م یکند.

Entire column : قبل از ستون فعال، یک ستون ایجاد می کند.

برای انتخاب ستون، ماوس را روی نام ستون قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش رو به پایین دیده شد، کلیک کنید. به این ترتیب کلیه سلولهای این ستون انتخاب می شود.

انتخاب چند سطر

انتخاب چند سطر مجاور: نشانگر ماوس را روی شماره سطر اول قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش دیده شد، کلید چپ آن را نگه داشته و به سمت شماره آخرین سطر موردنظر حرکت دهید و سپس کلید ماوس را رها کنید. با این روش کلیه سلول های سطرهای موردنظر انتخاب می شوند.

انتخاب چند سطر غیر مجاور: سطر اول را انتخاب کرده و در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید، سطرهای بعدی را انتخاب کنید. نگهداشتن کلید Ctrl سبب افزودن سطرهای بعدی به محدوده انتخاب می شود. 

انتخاب یک یا چند ستون

انتخاب چند ستون مجاور: ماوس را روی نام ستون اول قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش رو به پایین دیده شد، کلید چپ آن را نگهداشته و به سمت نام آخرین ستون موردنظر حرکت دهید و سپس کلید ماوس را رها کنید. با این روش کلیه سلول های ستون های موردنظر انتخاب می شوند.

انتخاب چند ستون غیر مجاور: ستون اول را انتخاب کرده و در حالی که کلید Ctrl را نگهداشته اید، ستون های بعدی انتخاب کنید. نگهداشتن کلید Ctrl سبب افزودن ستون های بعدی به محدوده انتخاب می شود.

انتخاب کلیه سلول های Sheet

قبل از نام ستون A و شماره سطر 1،دکمه ای وجود دارد که با کلیک روی آن، تمام سلول های Sheet انتخاب می شوند.

حذف سطر

روش اول: در تب Home گروه Cells روی دکمه Delete کلیک کرده و گزینه Delete Sheet Rows را انتخاب کنید سطر فعال حذف می شود.

روش دوم: سطر موردنظر را انتخاب کنید. سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید - از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید.

حذف ستون

روش اول: در تب Home گروه Cells روی دکمه Delete کلیک کرده و گزینه Delete Sheet Columns را انتخاب کنید ستون فعال حذف می شود.

روش دوم: ستون موردنظر را انتخاب کنید. سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید - از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید  را فشار دهید.

نکته: انتخاب سطر یا ستون، پیش از صدور دستور Delete یا فشردن کلیدهای Ctrl و - تعیین می کند که هدف حذف سطر است یا ستون. در صورتی که سطر یا ستون را انتخاب نکنید، پس از صدور دستورDelete کادر Delete باز می شود گزینه های این کادر عبارتند از:

Shift cells left : سلول فعال، حذف شده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت چپ منتقل می کند.
Shift cells up : سلول فعال، حذف شده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت بالا منتقل می کند.

Entire row : سطر فعال را حذف می کند.

Entire column : ستون فعال را حذف می کند.

نکته : درهر دو روش ذکر شده برای حذف سطر و ستون، آدرس سطرها و ستون های بعدی، پس از حذف تغییر می کند. برای اینکه تنها محتویات سطر یا ستون حذف شوند و سطر یا ستون خالی، درجای خود باقی بماند، پس از انتخاب آنها کافیست کلید Delete صفحه کلید را فشار دهید.

شناسایی اصول تعیین عرض ستون ها و ارتفاع سطرها

تغییر ارتفاع سطر

تغییر ارتفاع سطر به سه روش امکانپذیر است:

روش اول: روش دستی

ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، به سمت بالا یا پایین درگ کنید.

روش دوم: روش Autofit

ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر قرار دهید و هنگام یکه اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، دابل کلیک کنید Excel   ارتفاع سطر را بطور خودکار به اندازه بلندترین محتوای وارد شده در سطر، تنظیم می کند.این قابلیت AutoFit نام دارد 

روش سوم: روش عددی

روی شماره سطر موردنظر، کلید راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه Row Height را انتخاب کنیدکادر Row Height باز شده و اندازه فعلی ارتفاع سطر را نشان می دهد   حال اندازه جدید را وارد کنید.

نکته: روش دیگر دسترسی به کادر Row Height در تب Home گروه Cells روی دکمه Format کلیک کرده و از منوی باز شده، گزینه Row Height را انتخاب کنید

تغییر عرض سطر

تغییر عرض ستون نیز به سه روش امکانپذیر است:

روش اول: روش دستی

ماوس را روی مرز بین دو نام ستون قرار دهید و هنگام یکه اشاره گر آن به شکل پیکان دو سر دیده شد، به سمت چپ یا راست درگ کنید.

روش دوم: روش Autofit

ماوس را روی مرز بین دو نام ستون سطر قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، دابل کلیک کنید Excel  ارتفاع عرض ستون را بطور خودکار به اندازه طولانی ترین محتوای وارد شده در ستون، تنظیم می کند.این قابلیت AutoFit نام دارد 

روش سوم: روش عددی

روی نام ستون موردنظر، کلید راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه Column Width را انتخاب کنید کادر Column Width باز شده و اندازه فعلی عرض ستون را نشان می دهد حال اندازه جدید را وارد کنید.

نکته: روش دیگر دسترسی به کادر Column Width در تب Home گروه Cells روی دکمه Format کلیک کرده و از منوی باز شده، گزینه Column Width را انتخاب کنید

نکته : هرگاه عددی طولانی تر از عرض ستون، در سلول وارد کنید، محتویات سلول به صورت ### دیده می شود. که با افزایش عرض ستون، این مشکل حل شده و عدد وارد شده نشان داده خواهد شد.

۲۸ آذر ۹۷ ، ۰۶:۳۰ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

واژه نامه اکسل excel dictionary

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

واژه نامه  اکسل

AutoFill پر کردن خودکار

Access دستیابی

Across سرتاسر

Additional اضافی

Basis مبنا

Cell سلول

Chart Sheet برگ نمودار

Column ستون

Data داده

Drag کشیدن

Fill پر کردن

Fill handle دستگیره پر کردن

Font نوع حروف

Formula فرمول

Formula Bar نوار فرمول

Home منزلگاه

Name Box کادر نام

Quick سریع

Redo دوباره انجام دادن

Ribbon نوار

Row سطر

Scroll Bar نوار پیمایش

Sheet برگ، برگه

Status Bar نوار وضعیت

Tab کلید کنترلى که ستونهاى خروجى را مشخص مىکند

Template الگو

Save as ذخیره در

Several types انواع مختلف

Undo خنثی کردن

Value مقدار

View نمایش

Workbook کارپوشه

Worksheet کاربرگ

Zoom بزرگنمایی

۲۷ آذر ۹۷ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

آموزش اکسل مطالبی در مورد سطر و ستون های اکسل

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آموزش اکسل

مطالبی در مورد سطر و ستون های اکسل

همانطور که می دانید نرم افزار اکسل در گروه برنامه های صفحه گسترده قرار دارد چون تعداد بسیار زیادی شیت یا کاربرگ می توان در یک فایل اکسل ایجاد کرد. و می توان در هر شیت یا کاربرگ تعداد بسیار زیادی سلول دید که می توان در هر سلول مقادیر عددی و حروفی درج کرد. و می توان عرض و طول و ارتفاع سلول ها را به دلخواه تغییر داد.

اما نکته جالب دیگر اینکه در یک کاربرگ یا شیت اکسل تعداد 17179869184 سلول وجود دارد که می تواند حاوی اطلاعات درج شده ما باشد. پس به این خاطر به اکسل صفحه گسترده می گویند.

سوال : تعداد سطرها در یک شیت اکسل چند سطر است؟

جواب : سطرهای اکسل  به عدد 10448576 ختم می شود.

سوال : تعداد ستون ها در یک شیت اکسل چند ستون است؟

جواب : ستون های اکسل به حروف لاتین XFD ختم می شود که تعداد آنها به 16384 می رسد.

برای رفتن به آخرین سطر و ستون اکسل باید کلید کنترل CTRL را پایین نگه داشت سپس با کلید های مکان نمای صفحه کلید پایین یا چپ و راست حرکت کرد تا به آخرین سطر و ستون رسید.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

آموزش اکسل شناسایی اصول قالب بندی اعداد در اکسل پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آموزش اکسل

شناسایی اصول قالب بندی اعداد در اکسل

پس از اینکه اطلاعات را در سلولهای Excel وارد کردیم، می توانیم شکل نمایش آنها را تغییر دهیم. به عنوان مثال، اعداد را سه رقم سه رقم با علامت کاما (,) جدا کنیم. به مجموعه اینگونه تغییرات قالب بندی گفته می شود.

در این جا با شیوه نمایش اعداد، تاریخ، ساعت آشنا می شوید.

شیوه نمایش اعداد، تاریخ، ساعت

برای تعیین شیوه نمایش اعداد، تاریخ و ساعت از گروه Number در تب Home استفاده می شود.

امکانات این گروه را در جدول زیر مشاهده می کنید.

علاوه بر تنظیمات فوق، با کلیک روی فلش پایین گروه Number می توان از کادر Format Cells استفاده کرده و تنظیمات پیچیده تری را اعمال نمود.

این تنظیمات در تب Number قرار دارند. شکل زیر کادر Format Cellsرا نشان می دهد.

نکته: برای باز کردن کادر Format Cells می توانید ابتدا سلول (یا سلول های) موردنظر را انتخاب را انتخاب کرده و پس از کلیک راست، از منوی میانبر باز شده، گزینه Format Cells را انتخاب کنید. بهتر است برای سهولت، از کلید میانبر 1 + Ctrl استفاده کنید.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۰۶:۲۲ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

تحقیق کاروفناوری آشنایی با مکاتبات و نوشته های اداری

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آشنایی با مکاتبات و نوشته های اداری

صورت جلسه

قبل از ورود به بحث پیرامون صورت جلسه لازم است بدانیم جلسه چیست؟ به چه منظور تشکیل می شود؟ و تحت چه شرایطی مصداق پیدا می کند؟

جلسه

جلسه در لغت به معنی نشستن است برای رسیدگی و گفت وگو درباره ی امری در اصطلاح، با حفظ معنی لُغَوی آن می توان گفت: همایش صاحب نظران یا مسئولان، براساس وظایف یا مأموریت های محوله در محل معین و زمانی مشخص به منظور رسیدگی پیرامون حل و فصل یک معضل اداری یا اجتماعی یا همچنین، جست وجو جهت پیدا نمودن راه حل مناسب برای آن یا اتخاذ تصمیم درباره ی نحوه ی اجرای امری خاص. بدیهی است تصمیمات متخذه در این گونه جلسات به دلیل آثار تبعی آن بایداز طریق تنظیم صورت جلسه مستند سازی شود تا بعدها مورد استفاده قرار گیرد.

ارکان جلسه

با عنایت به تعریف فوق، جلسه هنگامی مصداق پیدا می کند که ارکان چهار گانه ی آن، یعنی اعضای جلسه، دستور جلسه، زمان جلسه و مکان جلسه تجمّع و تحقّق یافته باشند. برای توضیح بیش تر ایجاب می نماید که به شرح هر یک از این ارکان و هم چنین، شرایط تحقق آن ها، به اختصار بپردازیم.

اعضای جلسه: به شرکت کنندگان در جلسه اعضای جلسه گفته می شود. شرکت و حضور اعضا در جلسه ممکن است جزو وظایف سازمانی آن ها باشد. مانند بعضی از وزراء و مسئولین که به دلیل پست مورد تصدی خود، عضویت و یا ریاست مجمع عمومی برخی از سازمان های وابسته به وزارت خانه ی تحت سرپرستی خود را برعهده دارند.

دستور جلسه: هدف از تشکیل جلسه قبلاً مشخص می شود و به طور مکتوب تحت عنوان دستور جلسه برای شرکت کنندگان ارسال می گردد. وجود دستور جلسه ی مدّون و مکتوب، علاوه بر آن که باعث می شود که مذاکرات از مسیر اصلی خود منحرف نشود؛ به شرکت کننده این امکان را می دهد که قبلاً مدارک و سوابق مورد نیاز را تهیه کند و عنداللزوم در زمینه ی موضوع مطالعات لازم را به عمل آورد. در این صورت، علاوه بر این که وقت جلسه بیهوده هدر نمی شود به کارائی آن، به طور قابل ملاحظه ای، افزوده می گردد.

زمان جلسه: زمان و تاریخ تشکیل جلسه و هم چنین ساعت شروع آن به طور دقیق از قبل تعیین می شود و به اطلاع شرکت کنندگان می رسد. (دعوت نامه ارسال یا به طرق مقتضی دیگر ابلاغ می گردد). در جلساتی که حالت استمرار دارد، هنگام آغاز و زمان پایان نیز قبلاً توافق می شود و در دعوت نامه قید می گردد.

مکان جلسه: مکان جلسه به محل برگزاری جلسه اطلاق می شود. محل برگزاری جلسه در جلسات عادی و اداری از پیش تعیین می شود و ضمن ارسال دعوت نامه محل آن به استحضار شرکت کنندگان می رسد. لازم است یادآوری شود که برخی از جلسات می باید در محل خاصی تشکیل شود تا رسمیت آن حفظ گردد (مانند جلسات پارلمان در کشورهای مختلف، که باید در محل آن تشکیل گردد).

سازمان جلسه

حال که درباره ی ارکان جلسه بحث شد، بد نیست مختصری نیز درباره ی سازمان جلسه صحبت شود تا نسبت به آن شناخت بیش تری حاصل شود.

رئیس جلسه: معمولاً در هر جلسه یک نفر، به عنوان رئیس، چند نفر به عنوان اعضا و یک نفر هم به سمت دبیر جلسه شرکت می کنند سازمان مزبور عمومیت دارد و در کلیه ی جلسات رسمی می تواند صادق باشد. اداره ی امور جلسه با رئیس جلسه است. رئیس ممکن است در همان جلسه به وسیله ی شرکت کنندگان انتخاب گردد. یا این که به موجب مقررات و قوانین خاص از قبل تعیین گردیده باشد. هدایت و رهبری جلسه با رئیس است. وظایف دیگر او تعیین وقت صحبت برای اعضای جلسه است. وی موظف است که مراقبت نمایند جلسه از مسیر اصلی خود خارج نشود و با صحبت های متفرقه وقت جلسه و اعضا تلف نشود. رئیس جلسه مانند سایر اعضا دارای یک رأی است و به دلیل رئیس بودن امتیاز ویژه ای به وی تعلق نمی گیرد. در برخی از جلسات ممکن است به موجب مقررات و قوانین، امتیاز ویژه ای برای رئیس جلسه در نظر گرفته شده باشند. مثلاً هنگامی که آرای موافق و مخالف مساوی باشد، ملاک تصمیم در تصویب شدن یا تصویب نشدن موضوع وجود رأی رئیس در هر یک از طرفین موافق و مخالف خواهد بود.

اعضای جلسه: اعضای جلسه هر یک به نوبه ی خود وظایفی دارند. از آن جمله مطالعه ی کافی و کسب اطلاعات لازم پیرامون دستور جلسه بررسی مسائل و استنتاج منطقی، رعایت بی نظری و بی طرفی در امور و ارائه ی نظرات لازم و اجتناب از پراکنده گویی و خارج نشدن از موضوع هر یک از اعضای جلسه معمولاً دارای یک رأی اند.

دبیر جلسه: دبیری جلسه کاری است مهم، حساس و مشکل. بنابراین، ایجاب می نماید که در مورد انتخاب فرد مزبور دقّت بیش تری به عمل آید. دبیر جلسه ممکن است از بین اعضای جلسه به عنوان دبیر در همان جلسه انتخاب شود. البته، این نوع انتخاب عملاً نتیجه ی مناسبی نداشته است، چون اغلب مشاهده شده دبیری که سمت عضویت داشته نتوانسته در انجام وظایف محوله بی طرفی خود را حفظ نماید. بنابراین، بهتر است دبیر جلسه از بین اعضای جلسه انتخاب نشود و حق رأی هم نداشته باشد.

وظایف دبیر جلسه عبارت اند از :

- تهیه ی دعوت نامه برای هر یک از اعضا و ارسال آن و حصول اطمینان از این که دعوت نامه به دست عضو رسیده است.

- نظارت بر آماده شدن محل جلسه و حصول اطمینان از این که لوازم و ابزار کار اعضا در دسترس است.

- تنظیم صورت جلسه و به امضا رساندن آن؛

ارسال نسخه ای از صورت جلسه برای اعضای جلسه؛

بایگانی سوابق جلسه در صورت لزوم.

حضور تمامی اعضا در جلسه الزامی است. در صورت غیبت هر یک از اعضاء مراتب در صورت جلسه منعکس می گردد. معمولاً برای رسمیت یافتن جلسه حضور تعداد معینی از اعضا الزامی است.

صورت جلسه

صورت جلسه در لغت به معنی نوشته ای که در آن خلاصه ی گفت و گو های اعضای مجلسی ذکر شده باشد، ورقه ای که در آن شرح واقعه نوشته شود. از دیدگاه حقوقی، صورت جلسه (یا صورت مجلس) ورقه ای است که یک مقام رسمی (قاضی و پلیس و غیر آن ها) در آن یک عمل قضائی یا یک عمل خارجی مانند ضرب و جرح و قتل و ... را به منظور اثبات یک واقعه ی مدنی یا کیفری یا اداری ثبت می کند

همان طور که از معانی آن مستناد می گردد، صورت جلسه یا صورت مجلس به سند یا نوشته ای گفته می شود که در بردارنده ی مطالب مطروحه، گفت و گوها یا تصمیمات اتخاذ شده در یک نشست رسمی یا یک جلسه ی اداری باشد.

طرح یا چارچوب صورت جلسه

هر جلسه رسمی با تجمع ارکان، که قبلاً بیان گردید، تحقق می یابد. مکمل تحقق جلسه تنظیم صورت جلسه است که رسمیت جلسه را تأمین می نماید. هر صورت جلسه دارای ارکانی است که بدون تردید در آن باید ذکر شود. برخی از این ارکان بسیار مهم اند و بدون آن ها صورت جلسه تحقق پیدا نمی کند. برخی دیگر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارند. ارکان صورت جلسه به طور عادی به شرح زیرند:

مشخصات اعضای شرکت کننده

امضای شرکت کنندگان

دستور جلسه

مطالب مطروحه

تصمیمات اتخاذ شده

زمان جلسه

مکان جلسه

تکلیف جلسه ی بعدی

اینک به جهت روشن شدن مطلب، ضمن توضیح لازم، نحوه ی تنظیم و تدوین آن ذیلاً درج می گردد.

مشخصات اعضای شرکت کننده: مشخصه های فردی و شغلی هر یک از شرکت کنندگان و هم چنین، شماره ی معرفی نامه و یا مجوز شرکت آنان در صورت جلسه نوشته می شود. در صورتی که فرد شرکت کننده به نمایندگی از طرف شخص حقیقی دیگری در جلسه حضور یافته باشد، نام هر دو نفر با توجیه کامل مطلب قید می شود.

امضای شرکت کننگان: صورت جلسه با امضای شرکت کنندگان در جلسه رسمیت پیدا  می کند. در آخرین صفحه ی صورت جلسه نام و نام خانوادگی و سمت سازمانی یا اجتماعی هر یک از شرکت کنندگان نوشته می شود و سپس به امضای هر یک از آنان می رسد. در صورت جلسه هایی که جنبه ی مالی یا حقوقی دارند یا از اهمیت ویژه ای برخوردارند، باید تمام صفحات آن به وسیله ی شرکت کنندگان امضا شود.

یادآوری می شود نام و نام خانوادگی شرکت کننده، که برای امضا در صفحه ی آخر قید می گردد، در صفحات دیگر لازم نیست درج شود و فقط اثر امضا کفایت می نماید.

دستور جلسه: به موضوعی که جلسه برای حل و فصل آن تشکیل گردیده است دستور جلسه می گویند. دستور جلسه مبیّن هدف جلسه است. منطقی است که دستور جلسه از قبل تعیین  می شود و ضمن دعوت نامه برای اعضا، ارسال می گردد. به این ترتیب شرکت کننده ی علاقه مند، با مطالعه و آمادگی کافی درجلسه حضور خواهد یافت.

مطالب مطروحه: درج مذاکرات در صورت جلسه الزامی است. ممکن است مشروح مذاکرات منعکس گردد یا این که خلاصه و یا رئوس مطالب عنوان شده نوشته شود.

تصمیمات اتخاذ شده:ه: بعد از انجام مذاکرات و جمع بندی آن ها، نتیجه، که حاوی تصمیمات متخذه است، در یک یا چند جمله ی مستقل تدوین می شود و در صورت جلسه قید می گردد.

زمان جلسه: به تاریخ دقیق (روز، ماه، سال) و هنگام شروع و خاتمه ی جلسه زمان جلسه گفته می شود می توان تاریخ و ساعت شروع را از قبل تعیین نمود. علاوه بر آن چه بیان گردید، جلساتی وجود دارد که به طور مستمر باید تشکیل گردند. در این گونه جلسات شماره ی جلسه نیز مشخص می شود. بعد از قید زمان و نوبت جلسه معمولاً تاریخ نشست بعدی تعیین و در صورت جلسه نوشته می شود.

مکان جلسه: به محل تشکیل جلسه اطلاق می شود. محل تشکیل جلسه باید در صورت جلسه قید شود. در برخی از جلسات استفاده از مکانی خاص الزامی است (برای مثال، جلسات مجلس شورای اسلامی باید در خود مجلس برگزار شود.)

تکلیف جلسه ی بعدی : به دلیل اهمیت ویژه و وسعت دامنه ی موضوع جلسه، ممکن است بحث و بررسی و نتیجه گیری در یک جلسه به اتمام نرسد. بنابراین، ناگزیر برای تشکیل جلسات بعدی اقدام می شود. در این صورت تاریخ و زمان جلسه ی آینده و عنداللزوم دستور جلسه ی بعدی معین می شود و در صورت جلسه قید می گردد.

انواع صورت جلسه

هنوز در کشور ما تنظیم صورت جلسه به صورت استاندارد جدّی تلقی نمی شود و بیش تر براساس سلیقه ی مسئولان و متصدیان امور تهیه می گردد. به طوری که بعضاً در کاغذهای معمولی، مانند نوشته های عادی تنظیم می شود و در برخی موارد، براساس نمونه های ارائه شده از طرف سازمان ذی ربط یا به موجب آیین نامه ای خاص تنظیم می گردد. قدر مسلّم، ذوق و سلیقه ی تنظیم کننده و رئیس جلسه در نحوه ی تنظیم صورت جلسه بسیار تأثیر گذار است. به همین دلیل، گونه های متفاوتی از نحوه ی تنظیم صورت جلسه وجود دارد. برای سهولت در امر مطالعه، آن ها را به صورت زیر طبقه بندی می نماییم.

- صورت جلسه ی مشروح،

- صورت جلسه ی نیمه مشروح؛

- صورت جلسه ی خلاصه؛

- صورت جلسه ی به شکل فرم.

صورت جلسه ی مشروح:

در این گونه صورت جلسه مشروح مذاکرات هر یک از اعضای جلسه به طور کامل نوشته می شود. در گذشته، تنظیم این گونه صورت جلسات بسیار مشکل بود. زیرا باید چند نفر تندنویس با سرعت، مطالب عنوان شده را به روی کاغذ آورند، و بعد از پایان جلسه، نوشته های تندنویسان با یکدیگر تطبیق داده شود تا نوشته ای کامل به دست آید.

صورت مشروح مذاکرات، معمولاً در جلسات دادگاه و یا به هنگام تصمیم گیری های مهم به رشته ی تحریر درمی آید. اما بارز ترین نمونه ی آن در مجالس قوه مقننه، مثل مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان براساس یک سنت دیرین پارلمانی وجود دارد.

گرچه در زمان حال با استفاده از دستگاه ضبط صوت بیانات اعضا ضبط و سپس به روی کاغذ منتقل می شود، اما در بیش تر پارلمان ها از وجود تندنویسان حرفه ای، که به همین منظور استخدام شده اند، استفاده می شود و این سنّت و تشریفات هم چنان حفظ شده است. با این تفاوت که شیوه ی کار آسان تر شده است و هرگاه کلمه یا جمله ای از قلم بیفتد، با استفاده از دستگاه های صوتی یا تصویری نسبت به تکمیل نوشته اقدام می نمایند.

صورت جلسه ی نیمه مشروح:

در این نوع صورت جلسه، خلاصه یا رئوس مطالب عنوان شده از طرف هر یک از شرکت کنندگان درج می گردد. در آخر صورت جلسه و بعد از یک جمع بندی نهائی تصمیمات متخذه براساس اولویت ها درج می شود و با امضای کلیه ی حاضران رسمیت پیدا می کند.

صورت جلسه ی خلاصه:

در این گونه، خلاصه ی مطالب یا فقط نتیجه ی مذاکرات به طور خلاصه درج می شود. سپس، تصمیمات اتخاذ شده منعکس می گردد. معمولاً، در صورت جلسه های نیمه مشروح خلاصه ی مطالب عنوان شده از طرف هر یک از اعضا در مقابل نام آن ها نوشته می شود. اما در صورت جلسه های خلاصه، فقط چکیده ی کل مطالب مطرح شده قید می گردد.

به این ترتیب، که با ذکر جمله ی ( بعد از انجام مذاکرات لازم تصمیماتی، به شرح زیر اتخاذ ) تصمیمات اتخاذ شده نوشته می شود. سپس، با امضای اعضا، صورت جلسه شکل گردید می گیرد.

صورت جلسه ی به شکل فرم:

یکی از متداول ترین گونه های صورت جلسه در حال حاضر استفاده از فرم های مخصوص است. این فرم ها به وسیله ی سازمان های ذی ربط تهیه و تدوین می شود و در جریان کار همان سازمان قرار می گیرد. مانند صورت جلسه ی تحویل اتومبیل، اموال و گونه هایی از صورت جلساتی که به وسیله ضابطین عدلیه (پلیس قضایی ) تنظیم می گردد.

در حال حاضر استفاده از فرم های صورت جلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور، در بیش تر سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است. اغلب دبیران جلسه تا آن جا که مقدور است از فرم استفاده می نمایند و چنان چه امکان استفاده وجود نداشته باشد، صورت جلسه رابراساس عامل های فرم، به صورت عادی تدوین می نمایند.

فرم زیر به عنوان نمونه ارائه می گردد. با مطالعه ی نحوه ی تکمیل فرم مزبور و رعایت مواد آن ملاحظه خواهد شد هر نوع صورت جلسه ای را به آسانی می توان تنظیم نمود.

این نوع صورت جلسه یک صورت جلسه کلی است

تنظیم صورت جلسه

تدوین و تنظیم مطالب در نشست های رسمی به وسیله ی دبیر یا منشی جلسه انجام می شود. منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای جلسه باشد یا شخص دیگری که به همین عنوان و بدون داشتن حق رأی درجلسه حضور یابد.در هر صورت لازم است یک منشی در تنظیم صورت جلسه اطلاعات و تجربیات لازم را داشته باشد. اصلح است که دبیر جلسه از اعضای رسمی جلسه نباشد.

برای تنظیم و تدوین صورت جلسه و امضای آن از دو روش استفاده می شود. در روش اول، بعد از پایان جلسه براساس مطالب مطروحه صورت جلسه آماده شود و برای امضا به یکایک شرکت کنندگان ارائه می گردد. اعمال این روش ظاهراً منطقی است، چرا که با فرصتی که دبیر دارد صورت جلسه را به طور کامل تدوین می کند و متعاقباً تایپ می شود. اما در عمل مشکلاتی خواهد داشت، حتی ممکن است صورت جلسه امضا نشود. زیرا با توجه به فاصله افتادن بین زمان تشکیل جلسه و تنظیم و آماده شدن صورت جلسه شرکت کننده نظرات خود تعدیل نموده باشد. در این صورت دبیر مجبور است در نوشته های خود این تغییرات را منعکس نماید و امکان دارد تغییرات مزبور مورد موافقت عضو یا اعضای دیگر جلسه قرار نگیرد که آن هم باید منعکس شود. به این ترتیب چندین مرتبه صورت جلسه تغییر می کند و کار، مشکل یا غیر ممکن می شود.

برای رفع این مشکلات لازم است صورت جلسه در همان جلسه آماده و به امضای اعضا برسد. نحوه ی انجام کار بسیار آسان است و فقط نیاز به تمرین و هم چنین کسب اطلاعات لازم در مورد هر جلسه نیاز دارد.

همان طور که گفته شد، در هر جلسه موارد ثابت و مشخصی وجود دارد که از قبل تعیین گردیده است و می توان قبلاً اطلاعات لازم را درباره ی آن تحصیل نمود، مانند شرکت کنندگان و مشخصات آن ها، دستور جلسه، زمان جلسه و مکان جلسه که دبیر می تواند به منظور صرفه جویی در وقت و تحصیل فراغت لازم برای نوشتن سایر مطالب، قبل از تشکیل جلسه موارد مزبور را در صورت جلسه منعکس نماید. با عنایت به این که در صورت جلسات اداری به مشروح کامل مذاکرات نیاز نیست. لذا، چکیده ی مطالب عنوان شده توسط هر یک از شرکت کنندگان را یادداشت می نماید. سپس، با جمع بندی، تصمیمات اتخاذ شده را نیز مشخص می کند و براساس اولویت ها تنظیم می نماید.

به این ترتیب، صورت جلسه آماده می گردد. سپس در آخر جلسه، آن چه را که نوشته است برای حاضران قرائت می کند و پس از انعکاس نظرات اصلاحی آنان، که در همان جمع مطرح می شود، صورت جلسه را به امضا می رساند. آن گاه، فوراً نسبت به تکثیر صورت جلسه اقدام می کند و به هر یک از شرکت کنندگان تصویری ارائه می دهد.

در موردی که نسخه ی امضا شده قابل تکثیر و ارائه نباشد، برای تایپ آن، اقدام می کند و ذیل کلیه ی نسخ را به عنوان دبیر جلسه امضا می نماید. ضمناً قبل از امضا، توضیح می دهد که نسخه ی اصلی و امضا شده در کجا نگه داری و بایگانی گردیده است.

چنان چه ایجاب نماید که نُسخ تایپ شده به وسیله ی شرکت کنندگان امضا گردد، نسخ مزبور با تصویر صورت جلسه ی امضا شده برای اعضا ارسال می گردد. در این صورت شرکت کننده ملزم می شود آن را امضا کند و چنان چه نظر دیگری داشته باشد باید با خط خود به صورت جلسه اضافه نماید.

در تصویر زیر یک نوع صورت جلسه مختصر را مشاهده می نمایید.

تصاویر زیر یک نوع صورت جلسه مفصل و مشروح که به صورت دوبرگی می باشد را ملاحظه می نمایید.

صفحه اول

صفحه دوم

۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۵:۳۶ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

تحقیق کاروفناوری اهمیت و نقش نوشته های اداری

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

اهمیت و نقش نوشته های اداری

می دانیم برای اجرای امور سازمان ها، گونه هایی از نوشته ، از قبیل نامه، یادداشت، گزارش، پی نوشت، صورت جلسه، دستورالعمل و ... در جریان کارهای روزمره ی اداری قرار دارد.هر کدام از این نوشته ها به فراخور، ایفاگر نقشی حساس بوده و هستند و هر یک نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

به طور کلی می توان گفت نقش نوشته های اداری در جریان امور، به موفقیت یا شکست سازمان بستگیِ تام دارد. به همین دلیل دامنه ی بحث، گسترده و با اهمیت ویژه است. از این رو، به منظور سهولت اهمیت و نقش مکاتبات در اداره ی امور را ابتدا برمی شماریم و سپس توضیح می دهیم:

اجرای امور جاری؛

آثار مالی؛

آثار حقوقی؛

راهنمایی آیندگان در مطالعه و ادامه ی جریان کارها؛

تاریخ و قضاوت ها؛

مستند ساختن امور.

 

اجرای امور جاری: برای اجرای کارهای اداری، معمولاً از نامه استفاده می شود. به کوتاه سخن می توان گفت هیچ کاری بدون نامه در سازمان نمی تواند به صورت رسمی صورت بگیرد. زیرا ارباب رجوع باید جهت اجرای کار خود تقاضای کتبی ارائه دهند. هم چنین، واحدهای سازمانی باید یکدیگر را از جریان امر به وسیله ی نامه مطلع نمایند و نتیجه ی کار را کتباً به واحد دیگر اعلام کنند. به همین ترتیب، بین وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی آن چه ایجاد هماهنگی می کند نوشته های اداری است. به اختصار می توان گفت آغاز و انجام امور در سازما ن ها به وسیله ی نوشته شروع و پایان می یابد

آثار مالی: می دانیم که زندگی سازمان ها، اعم از سازمان های دولتی، خصوصی، هم چنین واحدهای کوچک و حتی افراد، به امور مالی آن ها منوط و مربوط است. بنابراین، نوشته های سازمانی هنگامی که به امور مالی بپردازد، اهمیت دیگری خواهد داشت.

از دیدگاه دیگر، هیچ خرجی نمی تواند بدون دستور کتبی مقام صلاحیت دار صورت بگیرد. اگر هم شفاهی دستور پرداخت داده شود به منظور سرعت عمل است و متعاقباً باید آن پرداخت به صورت کتبی مورد تأیید قرار بگیرد. بنابراین، تمام نوشته هایی که در بردارنده ی یک یا دو پیام درباره ی امور مالی اند باید سال ها حفظ شوند و به دادگاه ها و مراجع دیگر و حسابرسان ارائه گردد.

آثار حقوقی: نامه هایی که برای اجرای امور مختلف در ادارات و سازمان ها تهیه و مبادله می گردند، سند هایی از طرف سازمان یا مقام صادر کننده ی نامه تلقی می شوند، که برای اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، الزام و تعهد ایجاد می کند.

ادامه ی جریان کارها: لازمه ی تصمیم گیری در اجرای امور، اشراف و حصول اطلاع از سوابق مربوط به آن است. بدین ترتیب که کلیه ی اقدامات گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا چنان چه راهی که گذشتگان رفته اند درست و منطقی باشد، همان راه ادامه یابد و چنان چه به تغییر و تطبیق آن با زمان و مکان نیاز باشد، تغییرات لازم در آن به عمل آید. اطلاع از موفقیت یا شکست کارهای انجام شده، باعث می شود که به میزان قابل توجهی جلوی ضرر و زیان احتمالی، که در اثر ندانم کاری و بی تجربگی پیش می آید، گرفته شود و سرانجام با ملاحظه ی همین نامه ها که سند تلقی می شوند می توان امور معوقه را از همان جایی که ناتمام مانده اند ادامه داد و خط مشی اجرایی کار را تعیین کرد یا درباره ی نحوه و چگونگیِ اجرای آن تصمیم لازم را اتخاذ کرد.

تاریخ و قضاوت ها: آن چه از ادوار گذشته باقی مانده تاریخ است. تاریخ در حقیقت تجربه هایی است، که از قبل به ما می رسد و آزموده هایی است که ناکامی ها را در بردارد و ما می توانیم آن را به منزله ی درس عبرت در امور خود رعایت نماییم. به همین دلیل، تاریخ را همانند چراغ پرنوری دانسته اند که از بالای سر عابر، جاده ی تاریک و مخوف زندگی را روشن می نماید، تا او بتواند به آسانی طی طریق نماید. تاریخ صحیح در زمان حال همان است که به صورت نوشته به ما رسیده است.

مستندسازی در امور: مستندسازی، مستندات، سند سازی معادل واژه Documentation است بیان یک مثال ساده ما را به درک بیش تر مطلب راهنمایی می کند. بیماری را در نظر بگیرید که در بیمارستان بستری است. پزشک معالج دستورات خود را در پرونده می نویسد تا پرستاران طبق آن عمل کنند. اگر شیفت پرستاران عوض شود هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد چون پرستاری های بعدی براساس نوشته و دستور پزشک معالج، که در پرونده منعکس شده است، عمل خواهند کرد به این ترتیب؛ حتی پزشک بعدی نیز می تواند به راحتی به سوابق مریض و معالجات او آگاهی یافته و با اطمینان معالجه را ادامه دهد.

اما اگر دستورات شفاهی بود، اولاً امکان این را داشت که در تفهیم و انتقال مطلب اشتباهی پیش آید و یا این که با عوض شدن شیفت پرستاران، اشتباهات دیگری رخ دهد و حتی بیمار لطمات شدیدی ببیند. در مورد اول، که مطالب توسط پزشک در پرونده بیمار نوشته شده است، معمولاً اشتباهی رخ
نمی دهد و اگر هم اشتباهاتی پیش آید دقیقاً مشخص خواهد شد که پزشک تشخیص دهنده مقصر است و یا پرستار انجام دهنده. اما در مورد دوم که به صورت شفاهی است معمولاً هیچ کس اشتباه را برعهده نمی گیرد.

نگارش و مکتوب نمودن دستورات در پرونده ی معینی را مستند سازی می گویند. این موضوع در کلیه ی موارد، از قبیل خرید، تحویل و تحول، تعمیر یک دستگاه، ساختن یک ساختمان و به طور کلی در بیش تر امور صادق است.

مستند سازی در اداره امور به گونه های مختلف انجام می شود. دلیل آن هم مشخص است چرا که مسئله ی سند و مستندات آن، پایه و اساس کار سازمان است. مثلاً تصمیماتی که در سازمان به وسیله ی مقامات مختلف گرفته می شود، عوارض گوناگونی را در پی دارد. این عوارض ممکن است اثرات مالی یا حقوقی داشته باشد و در هر مورد تصمیم گیرندگان باید پاسخ گو باشند. به همین دلیل
است که اغلب، امور اداری از طریق نوشته مستند می شود.

در این جا نمونه هایی از مستند سازی اداری ارائه می گردد.

١- تصمیمات اتخاذ شده در جلسات اداری در صورت جلسه منعکس و به صورت مستند در می آید.

٢ - میزان پیشرفت کار در طرح های مختلف از طریق نوشتن گزارش مستند می گردد.

٣ - گزارش های مکتوبی است که آسیب ها و نکات ضعف و قوّت را نشان می دهند.

٤ - نتیجه ی داوری و قضاوت به وسیله ی حکم مستند می شود و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

٥ - مراتب عزل، نصب، ترفیع و انتقال کارکنان در گونه ای از نوشته ی اداری (احکام) مستند می گردد.

۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۴:۵۱ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

تحقیق کاروفناوری آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی پودمان امور اداری و مالی

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی

تاریخچه قانون گذارى شرکت هاى تجارى در ایران

اولین قانون تجارى که در آن از شرکت هاى تجارى صحبت شده، قانون سال ١٣٠٣ مى باشد. سپس در سال ١٣٠٤ قوانین تجارى خاصى به تصویب رسید که در آن وضعیت شرکت هاى تجارى (سهامى، تضامنى، مختلط و تعاونى) به اختصار بیان شده است.

در سال ١٣١٠ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید که هدف آن، وضع مقررات خاص براى ثبت شرکت هاى موجود بود

امّا آنچه براى اولین بار، دربارهٔ شرکت هاى تجارى وضع شد، قانون تجارت مصوب ١٣ اردیبهشت 1311 بود.

طبقه بندى واحدهاى اقتصادى

واحدهاى اقتصادى به دو دستهٔ کلّى زیر تقسیم مى شوند:

1- واحدهاى انتفاعى که به قصد انتفاع از سوى شخص یا گروهى از اشخاص حقیقى یا حقوقى تشکیل مى شوند و به فعالیت مى پردازند.

2- واحدهاى غیرانتفاعى که بدون قصد انتفاع از سوى شخص یا گروهى از اشخاص حقیقى یا حقوقى در جهت پیشبرد هدف هایى که در مجموعه راستاى منافع جامعه است تشکیل مى شود و به فعالیت مى پردازند.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

به طورکلى، اصول مربوط به جمع آورى و ارائهٔ اطلاعات حسابدارى، کم و بیش در تمام واحدهاى اقتصادى یکسان است و بسیارى از مفاهیم و رو شهاى حسابدارى در واحدهاى انتفاعى و غیرانتفاعى مشابه است.

واحدهاى انتفاعى از لحاظ نوع فعالیت و بر اساس قوانین ایران، به دو دستهٔ کلّى تقسیم مى شود:

1- واحدهاى تجارى انتفاعى: اشخاص یا مؤسساتى هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات تجارى اشتغال دارند. مانند: تجار و انواع شرکت ها.

2- واحدهاى غیرتجارى انتفاعى: اشخاص یا مؤسساتى هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات غیرتجارى اشتغال دارند. مانند: دفاتر حقوقى و مؤسسات حسابرسى.

اشخاص

از منظر حقوقى، اشخاص یا حقیقى هستند یا حقوقى.

در واقع، هر فرد یا هر کس که داراى ذات طبیعى است شخص حقیقى نامیده مى شود امّا شخص حقوقى متشکل از اعضاى مختلف مى باشد. به زبان ساده اشخاص حقوقى داراى ذات قانونى هستند.

شخصیت حقوقى در واقع، وجودى فرضى است که به موجب قانون، این وجود فرضى داراى شخصیت خاص و مستقلى مى باشد که هیچ گونه ارتباطى با شخصیت تشکیل دهندگان آن ندارد. شخصیت حقوقى، داراى کلیهٔ حقوق و تکالیفى است که قانون براى شخصیت حقیقى (افراد) تعیین کرده است. به استثناى حقوق و وظایفى که فقط انسان ها داراى آن هستند.

شرکت چیست؟

شرکت، عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر که هر یک امکاناتى را (اعم از وجه نقد، وسایل و ماشین آلات و غیره) با خود به درون اجتماع مذکور آورده و به منظور کسب سود، فعالیت مشترکى را انجام داده و منافع را به نسبت هاى معین تقسیم مى کنند. در قانون تجارت تعریف صریح و روشن از شرکت وجود ندارد.

اما به موجب قانون مدنی شرکت عبارتست از: اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

بر این اساس، هر یک از افراد تشکیل دهندهٔ شرکت را شریک یا سهامدار مى گویند.

عناصر تشکیل دهندۀ شرکت:

1- همکارى دو یا چند نفر (تعدد شرکا)

2- آوردن حصه یا سهم الشرکه یا سرمایهٔ مناسب (آورده نقدى و غیرنقدى)

3- ماهیت حقوقى شرکت

4- طرز تقسیم سود و زیان

مراحل و مدارک ثبت شرکت در ایران

مرجع ثبت شرکت ها: در ایران کلیهٔ شرکت ها باید در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت برسند.

تذکر:

1- شرکت هایی را که تحت مقررات قانون تجارت به ثبت برسند، را شرکت های اختیاری می گویند.

2- شرکت هایی را که با توجه به قانون مدنی ایجاد می شوند، شرکت قهری گویند.

شرکت نامه: قرارداد یا توافق نامه کتبی بین شرکا قبل از تشکیل شرکت است که بیانگر کلیهٔ روابط مالی و حقوقی بین شرکا و نحوهٔ فعالیت شرکت می باشد.

اساس نامه: به مجموعهٔ مفاد و شرایطی که برای تشکیل شرکت ها تنظیم می شود، اساس نامه می گویند که باید کاملاً طبق موازین قانونی باشد و به ثبت برسد.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

انواع شرکت های تجاری

طبق قانون تجارت ایران، شرکت های تجاری به هفت قسم است:

شرکت تضامنی: به موجب قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود؛ اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت سهامی: به موجب قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است.

شرکت تعاونی: به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته می شوند.

شرکت با مسئولیت محدود: به موجب قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت مختلط غیرسهامی: به موجب قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن (با مسئولیت تضامنی) و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی: به موجب ماده قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت نسبی: به موجب قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

تحقیق کاروفناوری آشنایی با شرکت های تجاری و اقتصادی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

۱۴ آذر ۹۷ ، ۰۶:۰۰ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

دانلود طرح درس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

دانلود طرح درس کاروفناوری

طرح درس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

تهیه شده توسط گروه کاروفناوری کلاله

دانلود طرح درس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

این طرح درس روزانه با فرمت docx ورد و قابل ویرایش ، مربوط به پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم است که توسط سایت کاروفناوری کلاله تهیه شده و به همراه آن دو فرم خام طرح درس نیز جهت خرید و دانلود قرار گرفته است.

این بسته حاوی طرح درس های زیر است.

طرح درس خام شماره 1

طرح درس خام شماره 2

طرح درس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

فرمت Docx

حجم 360 کیلوبایت

قیمت 1000 تومان

خرید و دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب...
۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۱:۴۹ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

دانلود کارنامه ثبت نمرات ماهانه دانش آموزان متوسطه یک

دانلود کارنامه حرفه ای ثبت نمرات ماهانه دانش آموزان متوسطه اول با فرمت اکسل

این کارنامه توسط گروه کاروفناوری کلاله و با اکسل طراحی شده که می تواند مورد استفاده تمامی مدارس متوسطه اول قرار بگیرد تا نمرات ماهانه دانش آموزان در آن درج شود. در این فایل اکسل 4 کارنامه ماهانه برای 4 دانش آموز طراحی شده است که همکاران محترم می توانند این فایل و صفحه مربوطه را برای سایر دانش آموزان هم کپی نمایند

این کارنامه قابلیت های زیر را دارد

- قابلیت اتوماتیک جمع نمرات و معدل گیری

- رسم خودکار نمودار ستونی رشد یا افت تحصیلی ماهانه دانش آموز

- تغییر رنگ نمره به رنگ های سبز و سیاه و قرمز

- نمایش نمرات زیر ده به رنگ قرمز

- نمایش نمرات بالای ده به رنگ مشکی

- نمایش نمره 20 به رنگ سبز

این کارنامه می تواند مورد استفاده تمامی مدارس متوسطه اول کشور برای درج نمرات ماهانه دانش آموزان قرار بگیرد.امید است این کارنامه مورد استفاده تمامی عزیزان قرار بگیرد.

فرمت XLSX

حجم 30 کیلوبایت

قیمت 1000 تومان

خرید و دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب...
۱۰ آذر ۹۷ ، ۰۷:۱۳ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله

کار کلاسی صفحه 106 کاروفناوری هشتم سیاست های کلی نظام اداری کشور

جواب کار غیر کلاسی صفحه 106 کتاب کاروفناوری هشتمپودمان امور اداری و مالی

سوال :

سیاست های کلی نظام اداری کشور که توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 1389/1/31 ابلاغ شده است را در گروه، بررسی کنید و برای اجرای مطلوب پروژه های طراحی و ساخت درس کار و فناوری چه نکاتی باید درنظر گرفته شود؟

جواب :

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام اداری» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه‌ی مخاطبان این سیاست‌ها را موظف کردند که زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

متن «سیاست‌های کلی نظام اداری» که به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:

۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.

۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت  و ارتقای منابع انسانی.

۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.

۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.

۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.

۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.

۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.

۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

۱۶-  دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.

۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.

۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

۲۳-  حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.

۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

۰۵ آذر ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۱ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
کاروفناوری کلاله