کارکلاسی صفحه 169

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان خوراک

هم اندیشی
در گروه خود دربارهٔ آدابی که برای مهمانداری مناسب می دانید، گفت وگو کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 169 کاروفناوری هفتم آداب مهمانداری

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 169 کاروفناوری هفتم آداب مهمانداری


مطالب مرتبط