کارکلاسی صفحه 142

کاروفناوری هفتم

پودمان پوشاک

انواع دوخت های دستی

با هم اندیشی درگروه، درجاهای خالی جدول نام هرکدام از دوخت ها را بنویسید.

کارکلاسی صفحه 142 کاروفناوری هفتم انواع دوخت های دستی

جواب این کارکلاسی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

کارکلاسی صفحه 142 کاروفناوری هفتم انواع دوخت های دستی


مطالب مرتبط