مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آشنایی با مهم ترین توابع اکسل

یکی از مهمترین عملیات مورد استفاده در اکسل استفاده ار توابع ریاضی در انجام راحت محاسبات است که در درون این برنامه توابع بسیاری برای انجام این کارهای محاسباتی وجود دارد. در ادامه این مطلب با مهم ترین این توابع ریاضی و مثلثاتی آشنا خواهید شد.

آموزش اکسل آموزش مهم ترین توابع اکسل پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم


تابع ABS

این تابع قدر مطلق عدد را حساب می کند.

=ABS(-12) --- 12


تابع CEILING

این تابع مقدار عدد داده شده را به بالا گرد می کند این عمل را با توجه به تقریبی که در قسمت دوم وارد می کنیم انجام می دهد .اکسل این تقریب را به این صورت انجام می دهد که عدد مورد نظر را به نزدیکترین مضرب مقدار تقریب گرد می کند . به مثالهای زیر توجه کنید:

=CEILING(2.5, 1)

یعنی ٢٫۵ را با تقریب ١ رو به بالا گرد کند.پس نتیجه عدد ٣ خواهد بود.

=CEILING(-2.5, -2)

یعنی ٢٫۵ - را با تقریب ٢- رو به پایین گرد کند.نتیجه عدد ۴- خواهد بود.

=CEILING(0.234, 0.01)

عدد ٠٫٢٣٤ با تقریب ٠٫٠١ عدد ٠٫٢٤ خواهد بود.


تابع FLOOR

این تابع عکس تابع CEILING می باشد .این تابع اعداد را با داشتن پارامتر دوم که مقدار تقریب را مشخص می کند رو به پایین (یعنی به طرف صفر ) و به نزدیکترین عددی که مضرب مقدار تقریب است گرد می کند.

=FLOOR(2.5, 1) ---------- 1

=FLOOR(-2.5, -2) -------- -2

=FLOOR(0.234, 0.01) --- 0.23


 تابع EVEN

برای گرد کردن اعداد بکار می رود . این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد زوج گرد می کند.و البته اعداد منفی را رو به پایین ( به سمت اعداد منفی ) و اعداد مثبت را به سمت اعداد مثبت گرد می کند.

=EVEN(1.5)  ---  2
=EVEN(3) ------- 4
=EVEN(2) ------- 2
=EVEN(-1) ----- -2


تابع FACT

مقدار فاکتوریل را محاسبه می کند.

=FACT(5) ----- 120


تابع GCD

این تابع بزرگترین مضرب مشترک چند عدد را محاسبه می کند.مثال

=GCD(5;7) ----- 1

=GCD(5;10) ---- 5


تابع  INT

این تابع مقدار عدد داده شده را به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی آن عدد گرد می کند .

=INT(8.9) ---- 8

=INT(-8.9) --- -9


تابع LCM

این تابع کوچکترین مخرج مشترک را برای چند عدد محاسبه می کند .مثال:

=LCM(5, 2) ------ 10

=LCM(24, 36) --- 72


تابع MOD

این تابع برای پیدا کردن باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر بکار می رود .در کادر اول این تابع عددی را که می خواهیم تقسیم کنیم را وارد می کنیم (مقسوم) در کادر دوم عددی را که بر آن تقسیم می کنیم را وارد می کنیم (مقسوم علیه ).

جواب این تابع باقیمانده تقسیم خواهد بود .مثال :

=MOD(21;5) ------ 1

=MOD(21;-5) ----- -1

علامت باقیمانده هم علامت با مقسوم علیه خواهد بود . 


تابع POWER

برای به توان رساندن اعداد از این تابع استفاده می شود.مثال :

=POWER(5,2) --- 25


تابع  PRODUCT

اعداد وارد شده را در هم ضرب می کند.

=PRODUCT(5;7)  --- 35


تابع QUOTIENT

مقدار خارج قسمت تقسیم دو عدد را بدست می آورد .مثال :

=QUOTIENT(15;2) --- 7


تابع RADIANS

مقدار درجه را به رادیان تبدیل می کند .مثال  :

=RADIANS(270) --- 4.71


تابع DEGREES

مقدار رادیان را به درجه تبدیل می کند .مثال  :

=DEGREES(PI()/4) ---  45


تابع ROUND

مقدار عدد را به اندازه تعداد ارقام اعشار تعیین شده گرد می کند . مثال :


=ROUND(2.15, 1) -------- 2.2
=ROUND(2.149, 1) ------ 2.1
=ROUND(-1.475, 2) ---  -1.48
=ROUND(21.5, -1) ------- 20

عدد دوم اگر صفر باشد عدد مورد نظر را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند و اگر منفی باشد این تقریب را روی قسمت صحیح عدد انجام می دهد نه قسمت اعشاری.


تابع SQRT

این تابع جذر عدد را محاسبه می کند .مثال :

=SQRT(16) ----------- 4
=SQRT(-16) ------ #NUM!
=SQRT(ABS(-16)) --- 4

همان طور که می بینید در جذر ١۶ - خطا داده شده است برای جذر گیری از این عدد مقدار قدر مطلق آنرا با تابع ABS پیدا کرده ایم. 


تابع SUM 

با این تابع می توانید جمع محدوده ای از یک کاربرگ اکسل را بدست آورد. 

 

=SUM(A5:F9)


تابع MIN

با این تابع می توان کوچکترین عدد را دربین اعداد یک محدوده بدست آورد

=MIN(A5:D12)


تابع MAX

با این تابع می توان کوچکترین عدد را دربین اعداد یک محدوده بدست آورد

=MAX(A5:D12)


تابع AVERAGE

با این تابع می توان میانگین اعداد یک محدوده را بدست آورد

=AVERAGE(A5:D12) 


تابع COUNT

با این تابع می توان تعداد اعداد موجود در یک محدوده را بدست آورد و شمرد

=COUNT(C3:E13)


تابع COUNTBLANK

با این تابع می توان تعداد سلول های خالی موجود در یک محدوده را بدست آورد و شمرد

=COUNTBLANK(C3:E13)


 تابع COUNTA

با این تابع می توان تعداد اعداد و متن های موجود در یک محدوده را بدست آورد و شمرد

=COUNTA(C3:E13)


تابع LARGE

با این تابع می توان چندمین عدد بزرگ در یک محدوده عددی را بدست آورد و شمرد

مثلا در فرمول زیر پنجمین عدد بزرگ در محدوده مشخص شده پیدا می شود

 

=LARGE(C3:E17;5)


تابع SMALL

با این تابع می توان چندمین عدد کوچک در یک محدوده عددی را بدست آورد و شمرد

مثلا در فرمول زیر پنجمین عدد کوچک در محدوده مشخص شده پیدا می شود

=SMALL(C3:E17;5)


 تابع MEDIAN

با این تابع می توان میانه اعداد موجود در یک محدوده را بدست آورد میانه یعنی عددی که در وسط یک سری عدد قرار دارد

=MEDIAN(C3:C7)


 تابع MODE

با این تابع می توان عددی را که بیشترین تکرار را در بین یک سری عدد و در یک محدوده خاص داشته باشد را بدست آورد

=MODE(C3:E13)

اگر از این مطالب راضی هستید برای حمایت از ما روی کلمه حمایت کلیک کنید