درج صفحه روی جلد سندهای کاری در برنامه Word

Cover Page

suherfe.blogfa.com

اگر در انتهای کار با برنامه Word بخواهیم یک صفحه معرفی واولیه در ابتدای سند کاری خود اضافه کنیم به عنوان Cover Page ابتدا برنامه Microsoft Word را از مسیر Start Menu\All Programs\Microsoft office\Microsoft Word اجراکنیدسپس از سربرگ Insert روی نماد Cover Page کلیک کرده و نوع کاور دلخواه خود را انتخاب میکنیم سپس این کاور در اولین صفحه سندمان اضافه می شود وما می توانیم کلیات و عناوین برنامه خود را در آن درج کنیم.