آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۶۷ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم :: پودمان برنامه نویسی هفتم» ثبت شده است

کد نویسی چند مثال در پایتون سری هشتم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری هشتم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون دو عدد از کاربر بگیرد و عدد اول را به توان عدد دوم برساند سپس جواب و تعداد ارقام پاسخ را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون یک کلمه یا یک متن را از کاربر بگیرد سپس تعداد حروف آن را نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون ساعت و زمان جاری سیستم را نمایش دهد.

کدنویسی در پایتون مثال های سری هشتم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون دو عدد از کاربر بگیرد و عدد اول را به توان عدد دوم برساند سپس جواب و تعداد ارقام پاسخ را نمایش دهد. 2- برنامه ای بنویسید که پایتون یک کلمه یا یک متن را از کاربر بگیرد سپس تعداد حروف آن را نمایش دهد. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون ساعت و زمان جاری سیستم را نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۴ اسفند ۰۱ - ساعت ۰۰
کاروفناوری کلاله

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره نه turtle python drawing

آموزش پایتون

مثال شماره 9

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره نهم turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۹ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۵
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری هفتم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری هفتم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند.

2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند.

3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند.

4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

کدنویسی در پایتون مثال های سری هفتم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون اندازه دو زاویه را از کاربر بگیرد و متمم بودن یا مکمل بودن این دو زاویه را مشخص کند 2- برنامه ای بنویسید که پایتون طول ضلع مربع را بگیرد و محیط، مساحت و طول قطر مربع را محاسبه کند. 3- برنامه ای بنویسید که پایتون با گرفتن طول ضلع و تعداد ضلع چند ضلعی منتظم از کاربر محیط و مساحت آن را محاسبه کند. 4- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد صحیح را از کاربر بگیرد سپس آن را قرینه و نمایش دهد.

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۸ بهمن ۰۱ - ساعت ۰۸
کاروفناوری کلاله

کد نویسی چند مثال در پایتون سری ششم python example code

کدنویسی در پایتون

مثال های سری ششم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های  عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

کدنویسی در پایتون مثال های سری ششم برنامه های زیر را در پایتون بنویسید. 1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد. 2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد. 3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

نمایش کدها در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۶ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره هشت turtle python drawing

آموزش پایتون

مثال شماره 8

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش بزرگتر تصویر روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره هشت turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۵ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۶
کاروفناوری کلاله