آموزش پایتون

مثال شماره 10

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره ده turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

کد ترسیم :


import turtle
laki = turtle.Turtle()
sc = turtle.Screen()
sc.bgcolor("black")
sc.title("Suherfe.blog.ir")
turtle.setup(width=1300,height=700)
laki.speed(2000)
#drawing1
def  draw(l):
    if(l<5):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("gold")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(3*l/4)
        laki.right(60)
        draw(3*l/4)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)
draw (20)
laki.right(90)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<5):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("gold")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(3*l/4)
        laki.right(60)
        draw(3*l/4)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)
draw (20)
laki.left(270)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<5):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("gold")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(3*l/4)
        laki.right(60)
        draw(3*l/4)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)
draw (20)
laki.right(90)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<5):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor('gold')
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(3*l/4)
        laki.right(60)
        draw(3*l/4)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)
draw(20)
#drawing2
def  draw(l):
    if(l<7):
        return
    else:
        laki.pensize(3)
        laki.pencolor("red")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(4*l/5)
        laki.right(60)
        draw(4*l/5)
        laki.left(30)
        laki.pensize(3)
        laki.backward(l)
draw (40)
laki.right(90)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<7):
        return
    else:
        laki.pensize(3)
        laki.pencolor("red")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(4*l/5)
        laki.right(60)
        draw(4*l/5)
        laki.left(30)
        laki.pensize(3)
        laki.backward(l)
draw (40)
laki.left(270)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<7):
        return
    else:
        laki.pensize(3)
        laki.pencolor("red")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(4*l/5)
        laki.right(60)
        draw(4*l/5)
        laki.left(30)
        laki.pensize(3)
        laki.backward(l)
draw (40)
laki.right(90)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<7):
        return
    else:
        laki.pensize(3)
        laki.pencolor('red')
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(4*l/5)
        laki.right(60)
        draw(4*l/5)
        laki.left(30)
        laki.pensize(3)
        laki.backward(l)
draw (40)
#drawing3
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:        
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("blue")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)      
draw (60)
laki.right(90)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("blue")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)       
draw (60)
laki.left(270)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("blue")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)        
draw (60)
laki.right(90)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor('blue')
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)
draw(60)
#drawing4
laki.right(90)
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:      
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("green")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)        
draw (80)
laki.right(180)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("green")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)        
draw (80)
laki.speed(2000)
#drawing5
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:       
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("orange")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)        
draw (90)
laki.right(180)
laki.speed(2000)
def  draw(l):
    if(l<20):
        return
    else:
        laki.pensize(2)
        laki.pencolor("orange")
        laki.forward(l)
        laki.left(30)
        draw(6*l/7)
        laki.right(60)
        draw(6*l/7)
        laki.left(30)
        laki.pensize(2)
        laki.backward(l)     
draw (90)
laki.speed(2000)
sc.exitonclick()


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


در لینک زیر می توانید فایل پایتون این شکل را با فرمت Py. دانلود کنید.مطالب مرتبط