کارکلاسی صفحه 174

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کارکلاسی : نام برخی محصصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها ارزان است را در جدول زیر نوشته و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی پیشنهاد کنید.

کارکلاسی صفحه 174 کاروفناوری هفتم روش نگه داری محصولات کشاورزی

جواب در ادامه مطلب

یکی از روش های معمول نگه داری مواد غذایی انجماد و فریز کردن در منزل است ولی مدت زمان نگه داری در این روش محدود می باشد لذا باید از روش های دیگری برای افزایش مدت زمان نگه داری مواد غذایی نیز استفاده کرد که در جدول پایین مشاهده می کنید.

کارکلاسی صفحه 174 کاروفناوری هفتم روش نگه داری محصولات کشاورزی


مطالب مرتبط