کارکلاسی و هم اندیشی صفحه 152 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان خوراک

کار کلاسی : نام برخی محصصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها ارزان است را در جدول زیر نوشته و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی پیشنهاد کنید.

http://opizo.com/gDK64I

جواب

http://opizo.com/gDK64I