کارکلاسی صفحه 171

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کار کلاسی :

سوال :

با هم اندیشی در گروه خود میان وعده های سالم و ناسالم و دلیل گزینش خود را بنویسید.

کارکلاسی صفحه 170 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم

جواب در ادامه مطلب

جواب این کار کلاسی را در تصاویر پایین ببینید

کارکلاسی صفحه 171 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم


مطالب بیشتر

کارکلاسی صفحه 171 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالمکارکلاسی صفحه 171 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم

مطالب مرتبط