کارکلاسی صفحه 149 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان خوراک

کار کلاسی :

سوال :

با هم اندیشی در گروه خود میان وعده های سالم و ناسالم و دلیل گزینش خود را بنویسید.

جواب:

جواب این کار کلاسی را در تصاویر پایین ببینید

جواب کارکلاسی صفحه 174 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان خوراکجواب کارکلاسی صفحه 174 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان خوراک