کارکلاسی صفحه 133

کاروفناوری نهم

پودمان پایش رشد کودک

در گروه خود، روندنمای اندازه گیری قد را ترسیم نمایید.

کارکلاسی صفحه 133 کاروفناوری نهم روندنمای اندازه گیری قد کودک

دانش آموزان عزیز فایل اصلی ترسیم شده این فلوچارت که با نرم افزار Edraw ترسیم شده را می توانید از ادامه مطلب دریافت کنید این فایل با برنامه Edraw.max باز می شود.

فلوچارت اندازه گیری قد کودک

کارکلاسی صفحه 133 کاروفناوری نهم روندنمای اندازه گیری قد کودک


مطالب مرتبط