پرسش صفحه 110

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان کارباچوب

سوال :

اگر عرض یا طول شیار قطعه کار بزرگ تر یا کوچک تر شود چه اتفاقی می افتد؟

کارکلاسی پرسش صفحه 110 کاروفناوری هفتم بزرگ یا کوچک بودن عرض یا طول شیار

جواب در ادامه مطلب

این پروژه از دو قسمت تشکیل شده که باید شیاری یکسان در هر قسمت ایجاد کنیم تا قطعات داخل هم بروند و رحل به خوبی کار کند  یا باز و بسته شود

اگر :

شیارها کوچک باشند دوقطعه داخل هم فرو نرفته و رحلی ساخته نمی شود.

و اگر :

شیارها بزرگ باشند پایه های رحل بزرگ می شود و دوپایه شل بوده و زیاد از هم باز می شوند.

پس باید شیارها یکسان و متناسب هم باشند تا پایه ها در هم فیکس شوند.


مطالب مرتبط