کارکلاسی صفحه 18

کاروفناوری نهم

پودمان ترسیم با رایانه

سوال :

پرونده ای با نام نقش 2 را باز نمایید و همانند تصویر پایین آن را ترسیم کنید.

دوستان در ادامه مطلب این پست می توانید فایل اصلی و فایل ترسیم شده این کارکلاسی که با برنامه بریسکد ترسیم شده را دانلود نمایید.

دانلود فایل ترسیم شده نقش 2 صفحه 18 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب