پرسش صفحه 28

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال: هرگز به اجزای در حال حرکتِ ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد. چرا؟

پرسش صفحه 28 کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب

جواب : در هر مکانیزم سازوکار حرکتی بر اساس قانون اهرم ها گشتاور زیاد و بسیار زیادی تولید و خارج می شود که می تواند توان و قدرت بسیار زیادی ایجاد کند حتی سازو کارهای حرکتی کوچک. تا جایی که بعضی از سازوکارها قدرت یا فشار صدها تن بر متر مربع ایجاد می کنند.

پرسش صفحه 28 کاروفناوری نهم خطر دست نزدن به سازوکارهای حرکتی

در تصویر بالا چرخش چرخ دنده ها نیروهای 10 تا 60 تن ایجاد می کنند که می تواند بسیار خطرناک بشد.

حال اگر فردی دست یا هر یک از اجزای بدن خود را درگیر این مکانیزم ها کند چون با نیروی بسیار زیادی مواجه می شود  ممکن است آسیب و زیان جبران ناپذیری به دست یا سایر اعضای بدن او وارد شود و حتی در مواردی باعث قطع عضو یا مرگ شود پس به هیچ عنوان نباید به سازوکارهای حرکتی از هرنوع که باشند دست زد.

پرسش صفحه 28 کاروفناوری نهم خطر دست زدن به سازوکارهای حرکتی


فیلم مرتبط با این موضوع

ماشین های قدرتمند


مطالب مرتبط