کارکلاسی صفحه 103

کتاب کاروفناوری هشتم

پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون ما در شکل های زیر نمایش داده شده شما جدول زیر را کامل نمایید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

کارکلاسی صفحه  103 کاروفناوری هشتم اهمیت حیوانات اهلی

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه  103 کاروفناوری هشتم اهمیت حیوانات اهلیکارکلاسی صفحه  103 کاروفناوری هشتم اهمیت حیوانات اهلی


مطالب تکمیلی

برخی از اجزای بدن دام و موارد استفاده آنها

کارکلاسی صفحه  103 کاروفناوری هشتم اهمیت حیوانات اهلی


مطالب مرتبط