کار کلاسی صفحه 107

کاروفناوری هفتم

شناسایی انواع چوب

سوال :

چند قطعه چوب را از دبیر خود بگیرید و آن ها را در گروه بررسی کنید و آنچه را که دربارۀ آ نها یافته اید در جدول زیر بنویسید.

کارکلاسی صفحه 107 کاروفناوری هفتم شناسایی انواع چوب

جواب در ادامه مطلب

جواب در جدول زیر درج شده است.

جواب کامل در تحقیق پایین

کارکلاسی صفحه 107 کاروفناوری هفتم شناسایی انواع چوب

مشخصات چند چوب درخت سوزنی برگ

تحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ

مشخصات چند چوب درخت پهن برگ

تحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگتحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگتحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگتحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ

مشخصات چوب های دیگر که به صورت جزئی تر لیست شده اند را در تصاویر زیر ببینید.

تحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگتحقیق در مورد مشخصات چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگکارکلاسی صفحه 77 کاروفناوری هفتم پودمان کارباچوب شناسایی انواع چوب

جواب کامل را در لینک زیر ببینید.