کارکلاسی صفحه 11

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

تعیین چند فناوری برای یادسپاری

برای آسان شدن یاد سپاریِ پنج کلمۀ

( زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه )

سه فناوری بنویسید.

کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری هفتم تعیین چند فناوری برای یادسپاری

جواب در ادامه مطلب

توضیح

1- استفاده از فناوری سر واژه نویسی:

واژه زندگی

ز: زنبور ن: نوآوری د: دانه گ: گیاه ی: یک 

2- نوشتن جمله یا داستان کوتاه:

یک زنبور با نوآوری دانه یک گیاه را به شکل کندو در می آورد.

3- نوشتن یک شعر

یک زنبور توانا، با نوآوری خود

با دانه های گیاه کندویش را می سازد

4- استفاده از یک نقاشی و تصویر

کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری هفتم تعیین چند فناوری برای یادسپاری