کارکلاسی صفحه 8

کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

بارش فکری

دربارۀ یکی از موارد زیر و ایده‌های دیگر روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در کادر زیر بنویسید.

1- چگونه می‌توانیم در حیاط، بازی‌های بهتری داشته باشیم؟

2- برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟

3- چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟

4- چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شود؟

5- چرا مهارت دوچرخه سواری حتی با گذشت چند سال از یاد انسان نمی رود؟

کارکلاسی بارش فکری صفحه 8 کاروفناوری هفتم بارش فکری برای چند ایده

جواب در ادامه مطلب

(نمونه ای تکمیل شده) 1

چگونه می‌توانیم در حیاط، بازی‌های بهتری داشته باشیم؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه:..................تاریخ:................. ساعت:...........

موضوع: چگونه می‌توانیم در حیاط، بازی‌های بهتری داشته باشیم؟

ایده های ارائه شده:

1- انجام بازی های گروهی

2- پرهیز از انجام بازی های خطرناک

3- پرهیز از دویدن های بی جا

4- نداشتن حس برتری و رقابت بیجا در بازی

و ..............................................


(نمونه ای تکمیل شده) 2

برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه:..................تاریخ:................. ساعت:...........

موضوع: برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد

ایده های ارائه شده:

1- بستن نخ به خودکار و اتصال به کیف

2- روی خودکار اسم خود را بنویسیم.

3- یک جاخودکاری ثابت درست کنیم.

4- یک فرستنده به خودکار وصل کنیم.

و ..............................................


(نمونه ای تکمیل شده) 3

چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه:..................تاریخ:................. ساعت:...........

موضوع: چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟

ایده های ارائه شده:

1- برنامه ریزی صحیح و مستمر.

2- تنظیم برنامه ها در طول روز.

3- داشتن برنامه متنوع.

4- کتاب خوانی - ورزش - درس خواندن - تماشای تلوزیون - کمک به اعضای خانواده - کار با رایانه - بازی - تفریح و سرگرمی - عبادت - دورهمی خانوادگی -

و ........................


(نمونه ای تکمیل شده) 4

چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شود؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه:..................تاریخ:................. ساعت:...........

موضوع: چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شود؟

ایده های ارائه شده:

1- افتادن سایه ها روی هم

2- ترکیب نور و سایه

3- شکست نور

4- خطای چشم

و ........................

(نمونه ای تکمیل شده) 5

چرا مهارت دوچرخه سواری حتی با گذشت چند سال از یاد انسان نمی رود؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه:..................تاریخ:................. ساعت:...........

موضوع: چرا مهارت دوچرخه سواری حتی با گذشت چند سال از یاد انسان نمی رود؟

ایده های ارائه شده:

1- نهادینه شدن مهارت در فرد

2- ثبت شدن در حافظه بلند مدت

3- در اثر تکرار و تمرین زیاد فرد

4- هماهنگی زیاد اعضای بدن و حافظه

و ........................

کارکلاسی بارش فکری صفحه 8 کاروفناوری هفتم بارش فکری برای چند ایده


مطالب مرتبط