کارکلاسی صفحه 35

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات درباره آثارباستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه های زیر را درموتور جستجو وارد کرده و جواب ها را با هم مقایسه کنید. در پایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ های بهتری را ارائه می کند.

کارکلاسی صفحه 35 کاروفناوری هفتم جستجوی آثار باستانی لرستان

جواب در ادامه مطلب

"آثار باستانی استان لرستان"

کلیدواژه مناسب و معمولی با محدودیت آثار باستانی استان لرستان

آثار باستانی "استان لرستان"

کلیدواژه مناسب تر که در آن آثار باستانی فقط استان لرستان در تمام نتایج، لیست می شود.

"آثار باستانی" + " استان لرستان"

کلیدواژه خیلی مناسب با نتیجه عالی که در آن حتما دو نتیجه آثار باستانی و استان لرستان لیست می شوند.


مطالب مرتبط