کارکلاسی صفحه 5

کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیلهٔ دلخواه، جدول زیر را پر کنید.

بررسی وسایل و اجزای یک وسیله پس از بازکردن

مثال : دوچرخه و پنکه رومیزی

کارکلاسی صفحه 5 کاروفناوری هفتم بررسی اجزای یک وسیله پس از بازکردن

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 5 کاروفناوری هفتم بررسی اجزای یک وسیله پس از بازکردن


فیلم مرتبط

نحوه بستن اجزای دوچرخه


کارکلاسی صفحه 5 کاروفناوری هفتم بررسی اجزای یک وسیله پس از بازکردن

کارکلاسی صفحه 5 کاروفناوری هفتم بررسی اجزای یک وسیله پس از بازکردن


فیلم مرتبط
آشنایی با کارکرد پنکه رومیزی