کارکلاسی صفحه 30

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها 

در گروه خود،شبکه ها ودلایل نیاز به آنها را بررسی کنید و در جدول زیر بنویسید.

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری هفتم بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری هفتم بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها


مطالب مرتبط