کارکلاسی صفحه 29

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

تعیین منابع جمع آوری اطلاعات

در گروه خود، منابع جمع آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 29 کاروفناوری هفتم تعیین منابع جمع آوری اطلاعات

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 29 کاروفناوری هفتم تعیین منابع جمع آوری اطلاعات


مطالب مرتبط