کارکلاسی صفحه 28

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی - تعیین جزئیات اطلاعات

در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و در جدول زیر بنویسید.

کارکلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم جزئیات اطلاعات سفر

جواب در ادامه مطلب

با توجه به توضیحات صفحه ی 26 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.

کارکلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم جزئیات اطلاعات سفر