کارکلاسی صفحه 98

کاروفناوری هفتم

پودمان نقشه کشی

کار کلاسی: تعیین سه نمای اجسام

با توجه به شکل زیر در جدول شمارهٔ نماهای درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید.

کارکلاسی صفحه 98 کاروفناوری هفتم تعیین سه نمای اجسام

جواب در ادامه مطلب

جواب را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

کارکلاسی صفحه 98 کاروفناوری هفتم تعیین سه نمای اجسام


مطالب مرتبط