کارکلاسی صفحه 88

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی

بررسی و کاربرد چند نقشه

سوال :

نام چند شغل و نقشه هایی که در این مشاغل به کار برده می شوند بررسی کنید و در جدول  بنویسید.

کارکلاسی صفحه 88 کاروفناوری هفتم بررسی و کاربرد چند نقشه

جواب در ادامه مطلب

جواب را در جدول زیر مشاهده می کنید.

کارکلاسی صفحه 88 کاروفناوری هفتم بررسی و کاربرد چند نقشهکارکلاسی صفحه 88 کاروفناوری هفتم بررسی و کاربرد چند نقشه


مطالب مرتبط