کارکلاسی صفحه 74

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

شناسایی مشاغل

سوال :

درگروه خود چند شغل را شناسایی کنید سپس جدول زیر را برای این شغل ها پر کنید.

کارکلاسی صفحه 74 کاروفناوری هفتم شناسایی مشاغل

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 74 کاروفناوری هفتم شناسایی مشاغل


مطالب مرتبط