بارش فکری صفحه 40

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان مستندسازی 

سوال :

درباره مزایای مستندسازی گفت و گو کنید.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 40 کاروفناوری هفتم مزایای مستندسازی

جواب در ادامه مطلب

تعریف مستندسازی

مستندسازی تهیۀ مجموعۀ اسناد و مدارکی است که انجام یک فعالیت، از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگه داری را با تحلیل و ارزیابی مربوط نشان می دهد.

مزایای مستندسازی به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

نگهداری سوابق فعالیت های انجام شده

حفظ منابع اطلاعاتی استفاده شده در فعالیت ها

جلوگیری از پراکندگی و تکرار فعالیت ها

آشکار کردن نقص ها و نیازها و برنامه ریزی براساس نیازها

تحلیل علمی تجارب یادگیری

امکان بازخوانی تجربیات

ابزاری برای الگوبرداری از تجربیات علمی

آسان کردن ارائه گزارش

آسان کردن توسعه ی پروژه

ایجاد کردن یک سند کاری برای مراجعات بعدی خود و دیگران

ساختن و ایجاد اسناد مستندسازی به صورت های متنی - کتبی - رسانه ای - فیلم - و...............

سهولت در انتقال به دیگران

سهولت در تغییر  و ویرایش مستندات در صورت بروز عیب و ایراد

آسانی قرار دادن آنها در اختیار دیگران و سهولت اشتراک گذاری

نظم و ترتیب در روال کار

مستندکردن رویداد ها، ثبت مطالب، عکس و معلومات مربوط به رویداد جاری و یا گذشته را شامل می گردد. در هر مرحله از کار یا زندگی روزمرۀ افراد بنابر ضرورت، رویدادهایی را که اتفاق افتاده جمع آوری و به روش های مختلف آنها را ثبت می کنند. ممکن است فقط مدارک یا مدارک با تصویر و یا مدارک و تصویر و یادداشت های توضیحی همراه آن باشد. این عمل به فرد کمک می کند تا رویدادهایی را که در محل کار یا زندگیش اتفاق افتاده فراموش نکند و دیگر آنکه بنابر ضرورت، آنها را اولویت بندی نماید و در صورت لزوم گزارش تهیه کند.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 40 کاروفناوری هفتم مزایای مستندسازی


مطالب مرتبط