بارش فکری صفحه 53

پودمان الکترونیک

کاروفناوری هشتم

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب سادهٔ جایگزین می توان استفاده نمود؟

کارکلاسی بارش فکری صفحه 55 کاروفناوری هشتم جایگزین فیبر سوراخ دار

جواب در ادامه مطلب

برای این کار می توان به صورت خلاقانه از وسایل مناسب مثل اسفنج - قالب های پلاستیکی  - یونولینت - صفحات سوراخدار مقوایی و پلاستیکی و ....... استفاده کرد.

در ضمن باید توجه داشت که نباید بدنه این وسایل رسانای جریان الکتریکی باشند. ولی از زیر بتوانیم قطعات را به هم متصل و مدار را برقرار کنیم.

ابعاد و تعداد سوراخ های برد بورد
ابعاد بردبورد را با توجه به تعداد سوراخ های طولی و عرضی مشخص می کنند.
برای مثال یک بردبورد 65 × 14  دارای 65  سوراخ  در طول و 14 سوراخ در عرض است. این بردبورد جمعا 910 سوراخ دارد.

معمولا سوراخ های طولی بردبورد را با شماره و سوراخ های عرضی را با حروف J، I، H، G، F، E ، D، C، B، A مشخص می کنند. هم چنین در هر یک از قسمت های بالا و پایین و در طول بردبورد دو ردیف سوراخ وجود دارد که با علامت مثبت و منفی مشخص شده است.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 55 کاروفناوری هشتم جایگزین فیبر سوراخ دار


فیلم آموزشی مرتبط با این موضوع

فیلم 1 آموزش کار با بردبورد


فیلم آموزشی مرتبط با این موضوع

فیلم 2 آموزش کار با بردبورد


مطالب مرتبط