کارکلاسی صفحه 35

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات درمورد آثارباستانی دراستان فارس به جز تخت جمشید کلیدواژه زیر را بررسی کنید.

"آثارباستانی استان فارس"- تخت - جمشید

کارکلاسی صفحه 35 کاروفناوری هفتم آثارباستانی استان فارس به جز تخت جمشید

جواب در ادامه مطلب

اگر این کلیدواژه در موتور جستجو نوشته شود نتیجه این است که در لیست جستجو تمام سایت هایی که در مورد آثارباستانی استان فارس به جز از تخت جمشید مطلب داشته باشند نمایش داده می شوند یا سایتهایی که از تخت جمشید مطلبی آورده باشند لیست نمی شوند.

البته نتایج جستجو در هر رایانه یا هر آی پی ممکن است متفاوت باشد.

کارکلاسی صفحه 35 کاروفناوری هفتم آثارباستانی استان فارس به جز تخت جمشید


مطالب مرتبط