کارکلاسی صفحه 30

کاروفناوری پایه نهم

پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال : در گروه خود، با توجه به کارهای کلاسی انجام شده جدول  زیر را تکمیل کنید.

مثال هایی از ساز و کارهای حرکتی به کار رفته در سیستم ها و کاربرد آن ها

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری نهم کاربرد چند سازوکار حرکتی

جواب در ادامه مطلب

جواب در جدول زیر درج شده است.

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری نهم کاربرد چند سازوکار حرکتی


فیلم مرتبط با این کارکلاسی

آشنایی با سازوکارهای حرکتی پیشرفته


مطالب مرتبط