کارکلاسی صفحه 177

کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

در جدول زیر برخی از مشاغل رایج در منطقۀ خود را که در حوزۀ مواد خوراکی می شناسید، بنویسید.

کارکلاسی صفحه 177 کاروفناوری هفتم برخی مشاغل در حوزه خوراک

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 177 کاروفناوری هفتم برخی مشاغل در حوزه خوراک


مطالب مرتبط