پرسش صفحه 147

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان برجسته کاری روی مس

سوال:

به نظر شما چه کاربردهای می توان برای پلاک مسی آماده شده در نظر گرفت ؟

کارکلاسی پرسش صفحه 149 کاروفناوری نهم کاربرد های پلاک مسی

جواب در ادامه مطلب

دامنه استفاده از دست سازه ای حکاکی شده مسی می تواند بسیار زیاد باشد که آن هم به علت مقاومت زیاد مس به زنگ زدگی و خورندگی و زیبایی آن است . پس با توجه به هدف ساخت می توان در موارد زیر از دستکوب ها و پلاک های مسی استفاده کرد.

- تابلوها و پلاک های تزئینی

- پلاک درب منزل

- تابلوی راهنما در ادارات

- تابلوی درج سمت

- تابلوی سر درب اتاق های ادارات

- ظروف تزئینی مختلف

- ورقه های فانتزی

- و .................

در ساخت و نوع استفاده ضخامت کار مهم است.


مطالب مرتبط