کار غیر کلاسی صفحه 121

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان امور اداری و مالی

سوال :

شناخت مشاغل : با هماهنگی در گروه و مراجعه به یک اداره، گفت و گوی با بستگان و نزدیکانی که کارمند هستند یا روش های دیگر، داده های خواسته شده را دربارهٔ چند کار اداری یا مالی مانند کارگزینی، حسابدار، تحویل دار بانک، متصدی باجهٔ پست، کارگزار بیمه، گردآوری کنید و با تکمیل جدول زیر آن را در کلاس ارائه دهید.

کارکلاسی صفحه 123 کاروفناوری هشتم آشنایی با مشاغل اداری

جواب در ادامه مطلب

جواب این کارکلاسی را در جدول پایین

کارکلاسی صفحه 123 کاروفناوری هشتم آشنایی با مشاغل اداری


مطالب مرتبط