کارکلاسی صفحه 34

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خود چند کلید واژه را بررسی کنید.

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان

جواب در ادامه مطلب

مثال : زندگی نامه سعدی از مشاهیر استان فارس

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان


مطالب مرتبط