کارکلاسی صفحه 28

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

تعیین محدودیتهای پرسش به روش بارش فکری

در گروه خود، محدودیتهای این پرسش را تعیین کنید و در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم تعیین محدودیتهای سفر

جواب در ادامه مطلب

با توجه به توضیحات صفحه ی 26 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.

کارکلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم تعیین محدودیتهای سفر


مطالب مرتبط