کارکلاسی صفحه 122

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

بررسی ویژگی های چند گیاه برای پرورش

سوال :

با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول زیر را کامل کنید.در ستون خالی سمت چپ ویژگی های یک گیاه در منطقۀ خود را بنویسید.

کارکلاسی صفحه 122 کاروفناوری هفتم بررسی شرایط محیطی پرورش گیاهان

جواب در ادامه مطلب

جواب این کارکلاسی در تصویر زیر مشاهده می شود.

کارکلاسی صفحه 121 کاروفناوری هفتم بررسی شرایط محیطی پرورش گیاهان


فیلم مرتبط

انیمیشن نیازهای رشد گیاه