فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان امور اداری و مالی

کاروفناوری هشتم

ویرایش کاربرگ و سلول ها و انجام اعمال ریاضی در اکسل

در پودمان مالی و اداری کاروفناوری هشتم به فیلم آموزش ویرایش کاربرگ ، خانه ها ، سلول ها و انجام اعمال ریاضی اشاره شده است شما دوستان در ادامه مطلب می توانید این فیلم را دانلود نمایید.

فیلم آموزش ویرایش کاربرگ ها و سلول ها و انجام اعمال ریاضی در اکسل

دانلود در ادامه مطلب

پخش آنلاین